Sprawozdanie Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych Gminy Malanów za 2008 rok