Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Malanowie informuje rodziców zainteresowanych pomocą w formie posiłku  od m-ca września do grudnia 2017 roku dla dzieci w szkołach podstawowych, gimnazjum, ponad gimnazjalnych i  przedszkolu o konieczności złożenia  wniosku.

Wnioski należy składać w GOPS w Malanowie od miesiąca sierpnia 2017r. w  pokoju nr  10 w godzinach od 730 do 1530 od poniedziałku do piątku.

 

Uwaga !!!

Pomoc w zakresie dożywiania  może być przyznana nieodpłatnie, gdy dochód rodziny nie przekracza kwoty 771,00zł netto na osobę w rodzinie. Natomiast w przypadku gdy dochód rodziny nie przekracza kwoty 1542,00zł netto  na osobę w rodzinie na podstawie Uchwały Nr XXXVI/228/2014 Rady Gminy Malanów z dnia 09.01.2014 r. rodzina ponosi odpłatność  w wysokości 50% wartości posiłku.

 

Do wniosku należy dołączyć oryginały dokumentów:

- zaświadczenie o zarobkach „netto” z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku;

- decyzję od świadczeń emerytalno -  rentowych w przypadku pobierania świadczenia;

- nakaz płatniczy lub zaświadczenie z Urzędu Gminy  w przypadku prowadzenia gospodarstwa rolnego;

- decyzję o pobieranych świadczeniach rodzinnych i dodatkach ,zasiłków pielęgnacyjnych, świadczeń pielęgnacyjnych, specjalnych zasiłków opiekuńczych , zasiłków dla

   opiekuna, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, świadczenie rodzicielskie.

 -  inne dokumenty potwierdzające trudną sytuację rodziny ( np. rachunki za leki , zaświadczenie lekarskie o długotrwałej chorobie).  

 

                                                                                                                                                                                                                Dyrektor GOPS

                                                                                                                                                                                                             Alicja Maciejewska