Wójt Gminy Malanów zaprasza wszystkich zainteresowanych do konsultacji przygotowanego projektu uchwały w sprawie określenia sposobu przeprowadzania konsultacji z radami działalności pożytku publicznego, organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

Dokument w wersji elektronicznej do pobrania poniżej, w wersji papierowej udostępniony jest do wglądu w Referacie Rozwoju i Spraw Społecznych Urzędu Gminy w Malanowie (pok. nr 20).

Uwagi można składać w formie pisemnej w Urzędzie Gminy w Malanowie, ul. Turecka 16, 62-709 Malanów do dnia 10 maja 2017 r. (decyduje data wpływu do urzędu) zgodnie z uchwałą Nr XLI/262/2010 Rady Gminy Malanów z dnia 28 lipca 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu  przeprowadzania konsultacji z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003r. Nr 96 poz.873 z późn. zm.), projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (http://www.bip.malanow.pl/?a=575).