Świadczenie Wychowawcze

w nowym okresie zasiłkowym 2021/2022

 

Wnioski można składać:

1.     od 1 lutego 2021r. on–line za pośrednictwem bankowości elektronicznej i empatii (www.empatia.mrpips.gov.pl), ePUAP, PUE ZUS;

2.    od 1 kwietnia 2021r. droga tradycyjną (w formie papierowej) w Gminnym  Ośrodku Pomocy Społecznej , pokój nr 9.

 

Prawo do świadczenia wychowawczego:

1.       przysługuje na wszystkie dzieci do 18 roku życia, bez względu na dochody uzyskiwane w rodzinie;

2.       w przypadku urodzenia się dziecka – złożenie wniosku w okresie 3 m-cy od dnia urodzenia dziecka gwarantuje wypłatę  świadczenia wychowawczego odpowiednio od dnia narodzin dziecka;

3.       w przypadku śmierci rodzica, któremu świadczenie zostało przyznane – aby zachować ciągłość świadczenia, rodzic który został z dzieckiem, musi złożyć wniosek w terminie 3 m-cy od dnia śmierci drugiego rodzica;

4.       w przypadku osoby samotnie wychowującej dziecko, prawo do świadczenia wychowawczego przysługuje pomimo nie ustalenia na rzecz dziecka od drugiego rodzica alimentów.

 

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze, złoży wniosek (elektroniczny lub papierowy) wraz z wymaganymi dokumentami:

- do dnia 30 kwietnia 2021r. wypłata świadczenia nastąpi do dnia 30 czerwca 2021r.,

- od dnia 1 maja 2021r. do dnia 31 maja 2021r., wypłata świadczenia nastąpi do dnia 31 lipca 2021r.,

- od dnia 1 czerwca 2021r. do dnia 30 czerwca 2021r., wypłata świadczenia nastąpi do dnia 31 sierpnia 2021r.,

- od dnia 1 lipca 2021r. do dnia 31 lipca 2021r., wypłata świadczenia nastąpi do dnia 30 września 2021r.,

- od dnia 1 sierpnia 2021r. do dnia 31 sierpnia 2021r., wypłata świadczenia nastąpi do dnia 31 października 2021r.

Złożenie wniosku po 30-tym czerwca skutkować będzie ustalaniem prawa do świadczenia wychowawczego od miesiąca złożenia wniosku.

UWAGA!

Prosimy o poprawne i kompletne wypełnianie wniosków. W przypadku nieprawidłowego wypełnionego wniosku, wnioskodawca będzie wezwany do poprawienia lub uzupełnienia wniosku w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania.

 

Wnioskodawca samodzielnie wypełnia wniosek.

 

Druki wniosków w programie "Świadczenie wychowawcze"

będą do pobrania w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Malanowie

od dnia 01 kwietnia 2021r.

będzie je można również samodzielnie wydrukować

pobierając je w wersji elektronicznej ze strony

www.gops.malanow.pl

https://www.gov.pl/web/rodzina/ii-wiadczenie-wychowawcze