STYPENDIUM SZKOLNE

Świadczenie pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego zostało wprowadzone w celu zmniejszenia różnic w dostępie do edukacji oraz umożliwienia pokonywania barier dostępu do edukacji uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej. Pomoc ta przyznawana jest głównie w oparciu o ustawę z dnia 7 września 1991r.  o systemie oświaty (Dz.U. z. 2020r. poz. 1327) 

 

 Aby ubiegać się o stypendium szkolne należy przede wszystkim złożyć wniosek  w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej.

 

Wniosek może złożyć:

1)      rodzic/opiekun prawny; 

2)       pełnoletni uczeń;

3)      dyrektor szkoły, kolegium pracowników służb społecznych lub ośrodka, o których mowa w art. 90b ust.3 pkt. 2  ustawy z dnia 7 września 1991r.  o systemie oświaty (Dz.U. z. 2019r. poz. 1481 z późn. zm.)

 

Do wniosku należy dołączyć dokumenty o dochodach netto członków rodziny tj.:

1)      zaświadczenia z zakładów pracy o dochodach,

2)      nakaz podatkowy lub zaświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego w ha przeliczeniowych;

3)       odcinek od renty, emerytury itp. (lub decyzja wydana przez ZUS lub KRUS);

4)       zaświadczenie o wysokości pobranego zasiłku rodzinnego lub       kserokopia decyzji przyznającej zasiłek rodzinny;

5)      w przypadku osób samotnie wychowujących dzieci – odcinek od otrzymanych alimentów lub jeśli jest pobierane świadczenie alimentacyjne - kserokopia decyzji przyznającej to świadczenie ;

6)       w przypadku prowadzonej działalności gospodarczej - zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o sposobie rozliczania oraz oświadczenie o wysokości uzyskanego dochodu netto w przypadku rozliczania w formie zryczałtowanej lub zaświadczenie o wysokości uzyskanego dochodu netto  - w przypadku rozliczeń w innych formach;

7)       numer konta bankowego;

        W przypadku ubiegania się o stypendium szkolne dla ucznia, którego rodzina korzysta ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, zamiast zaświadczenia albo oświadczenia o wysokości dochodów przedkłada się zaświadczenie albo oświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.

 

 Kto może otrzymać stypendium szkolne

 Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występują następujące przesłanki: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo – wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe (np. śmierć członka rodziny). Do pobierania stypendium szkolnego uprawnieni są: uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych, szkół policealnych, wychowankowie publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających – dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo w stopniu głębokim, a także upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami – realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki oraz słuchacze kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych, do ukończenia 24 roku życia. 

 

 Kryteria przyznawania stypendium szkolnego

Dla przyznania stypendium szkolnego kluczowe znaczenie ma wysokość dochodu na osobę w rodzinie. Miesięczna wysokość dochodu w rodzinie ucznia nie może przekroczyć ustawowego kryterium dochodowego, tj. kwoty 528,00 zł na osobę. Miesięczna wysokość dochodu ustalana jest na zasadach określonych w art. 8 ust. 3–13 ustawy o pomocy społecznej.

Przy rozpatrywaniu wniosków o stypendium brany jest pod uwagę dochód netto rodziny z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku. Za dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania.

 

Kwoty i formy stypendium szkolnego

 Stypendium szkolne na podstawie złożonych wniosków przyznawane jest indywidualnie dla każdego ucznia, kwota świadczenia uzależniona jest od dochodu przypadającego na członka rodziny, stypendium może być udzielane jednocześnie w jednej lub kilku formach:

1.Stypendium szkolne może być udzielone w formie:

 1) Całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą np. korepetycje, kurs nauki języków obcych, zajęcia sportowe w tym na basenie, nauka gry na instrumentach muzycznych, nauka tańca, wycieczki szkolne i tematyczne ( np. teatr, kino, muzeum i in.), kolonie, zielone szkoły.

2) Pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym zakupu podręczników dofinansowania do zakupu pomocy szkolnych:

         zakup podręczników tj.: podręczniki, lektury, słowniki, atlasy, encyklopedie, tablice matematyczne, chemiczne, fizyczne i astronomiczne, mapy, globusy oraz inne publikacje o charakterze edukacyjnym na różnych nośnikach, np. edukacyjne programy komputerowe – jeśli są to wydatki związane z zajęciami obligatoryjnie wymagane przez szkołę;

          pomoce dydaktyczne i przybory szkolne tj.; tornister lub plecak szkolny, torba szkolna, sprzęt komputerowy (tablet, laptop, komputer, oprogramowanie systemowe, części do komputera, drukarka, płyty CD, pendrive, papier, tusz do drukarki), biurko, krzesło, przybory szkolne związane z zajęciami szkolnymi: zeszyty, piórniki, materiały piśmiennicze, np. ołówki, flamastry, plastyczne: farby, bloki, kleje, plastelina, nożyczki, kalkulatory oraz inne materiały związane ze specyfikacją szkoły;

         Strój sportowy wymagany w procesie edukacji, tj.: spodenki sportowe, getry, dres, kąpielówki, kostium pływacki, czepek, okulary pływackie, obuwie sportowe typu: tenisówki, halówki, trampki, adidasy, klapki na basen max. 1 szt./para w semestrze. Koszulki sportowe, skarpetki/podkolanówki na zajęcia w-f – max 2 szt./w semestrze.

3) Całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania w odniesieniu do uczniów szkół ponadgimnazjalnych, słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych, w szczególności zakwaterowania w bursie, internacie, żywienie w bursie, internacie, stołówce szkolnej, transportu środkami komunikacji zbiorowej , innych dodatkowych opłat wymaganych obligatoryjnie przez szkołę.

 4) Świadczenia pieniężnego- w ustawowo określonych okolicznościach niemożności lub niecelowości udzielania stypendium szkolnego w formach, o których mowa w pkt. 1-3 

 

Sposób realizacji stypendium szkolnego

 Przyznane stypendium szkolne jest realizowane po przedłożeniu oryginałów rachunków imiennych lub faktur (wystawionych na imię i nazwisko wnioskodawcy zgodnie z wydanymi decyzjami), potwierdzających dokonanie wydatków na cele edukacyjne (zgodne z regulaminem udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Malanów), do wysokości kwot, na które wystawiono rachunki i faktury – nie więcej jednak, niż kwota przyznanego stypendium. 

 

Obowiązki wnioskodawcy

Ustawa o systemie oświaty nakłada na rodzica, opiekuna prawnego, pełnoletniego ucznia obowiązek poinformowania o każdej zmianie sytuacji materialnej w gospodarstwie domowym, np. o zmianie wysokości dochodu na członka rodziny spowodowanej podjęciem pracy, stażu, szkolenia, zmianą ilości osób prowadzących wspólne gospodarstwo domowe, przyznaniem dodatku mieszkaniowego, świadczeń rodzinnych, zasiłku okresowego, stałego. Obowiązek ten został nałożony także na dyrektora szkoły, w przypadku powzięcia takiej informacji. 

Nie zgłoszenie tych faktów odpowiednio wcześnie powoduje konieczność naliczenia nienależnie pobranego świadczenia i obowiązek jego zwrotu.

 

 Termin składania wniosków o stypendia szkolne

 

Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego składa się do dnia 15 września danego roku szkolnego, a w przypadku słuchaczy kolegiów służb społecznych- do dnia 15 października danego roku szkolnego.