Konsultacje projektu uchwały w sprawie zmiany Programu współpracy Gminy Malanów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, na rok 2017.

Wójt Gminy Malanów zaprasza wszystkich zainteresowanych do konsultacji przygotowanego projektu uchwały w sprawie zmiany Programu współpracy Gminy Malanów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, na rok 2017.

Dokument w wersji elektronicznej do pobrania poniżej, w wersji papierowej udostępniony jest do wglądu w Referacie Rozwoju i Spraw Społecznych Urzędu Gminy w Malanowie (pok. nr 20).

Uwagi można składać w formie pisemnej w Urzędzie Gminy w Malanowie, ul. Turecka 16, 62-709 Malanów do dnia 17 marca 2017 r. (decyduje data wpływu do urzędu).