Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Malanów, zatwierdzonego uchwałą nr XXXIX/257/2010 Rady Gminy z dnia 28 maja 2010 roku.

Pełna treść obwieszczenia do pobrania poniżej.