Uprzejmie zapraszam do wzięcia udziału w obradach XXIII Sesji Rady Gminy Malanów, która odbędzie się w dniu 20 grudnia 2016 r. o godzinie 1600  w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Malanowie.

            Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad XXIII sesji Rady Gminy.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Informacja o pracy Wójta w okresie międzysesyjnym i realizacji uchwał Rady Gminy.
 5. Przyjęcie interpelacji.
 6. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2015/2016.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia  Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Malanów na lata 2017-2028.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwały budżetowej na 2017 rok:

a)      omówienie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem,

b)      przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej,

c)      przedstawienie opinii komisji stałych rady,

d)      przedstawienie poprawek i autopoprawek Wójta do projektu uchwały,

e)      dyskusja nad projektem budżetu,

f)       głosowanie wniesionych poprawek i autopoprawek Wójta oraz innych poprawek,

g)      głosowanie uchwały.

 1. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wydatków gminy, które w 2016 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego.
 2. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2017 rok.
 3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 rok.
 4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego w Gminie Malanów (Plan Transportowy)”.
 5.  Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVIII/249/2014 Rady Gminy Malanów z dnia 27 marca 2014 w sprawie zwolnień budynków z podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców z tytułu realizacji inwestycji na terenie Gminy Malanów w ramach pomocy de minimis.
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVIII/250/2014 Rady Gminy Malanów z dnia 27 marca 2014 w sprawie zwolnień budynków z podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców z tytułu realizacji inwestycji na terenie Gminy Malanów w ramach pomocy de minimis.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały  w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Malanów na lata 2016-2028.
 9. Informacja dotycząca analizy oświadczeń majątkowych radnych, pracowników i kierowników jednostek organizacyjnych.
 10. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje.
 11. Wnioski, informacje, zapytania.
 12. Życzenia Świąteczne i połamanie się opłatkiem
 13. Zamknięcie obrad XXIII sesji Rady Gminy.