Uchwała Nr XXII/143/2016 Rady Gminy Malanów z dnia 9 listopada 2016 roku w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Malanów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017.

Treść uchwały w załączniku.