Uprzejmie zapraszam do wzięcia udziału w obradach XXII Sesji Rady Gminy Malanów, która odbędzie się w dniu 9 listopada 2016 r. o godzinie 9:00  w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Malanowie.

 

            Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad XXII sesji Rady Gminy.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Informacja o pracy Wójta w okresie międzysesyjnym i realizacji uchwał Rady Gminy.
 5. Przyjęcie interpelacji.
 6. Sprawozdanie z działalności Zespołu Interdyscyplinarnego działającego na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie w Gminie Malanów w roku 2016.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2017-2019.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie połączenia samorządowych instytucji kultury – Centrum Kultury i Sztuki w Malanowie oraz Gminnej Biblioteki Publicznej w Malanowie w Centrum Kultury i Bibliotekę Publiczną w Malanowie.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Celestyny w Gminie Malanów.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Malanów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017.
 12. Rozparzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia stawek  podatku od nieruchomości na 2017 rok.
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawekpodatku od środków transportowych na 2017 rok.
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do wymiaru podatku rolnego na 2017 rok.
 15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Malanów dla miejscowości Feliksów i Malanów.
 16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Malanów na lata 2016-2020 z perspektywą do 2021-2023 roku” wraz z „Prognozą oddziaływania na środowisko Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Malanów na lata 2016-2020 z perspektywą do roku 2023”.
 17. Rozpatrzenie projektu uchwały  w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok.
 18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Malanów na lata 2016-2028.
 19. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje.
 20. Wnioski, informacje, zapytania.
 21. Zamknięcie obrad XXII sesji Rady Gminy.