Uprzejmie zapraszam do wzięcia udziału w obradach XX Sesji Rady Gminy Malanów, która odbędzie się w dniu 25 sierpnia 2016 r. o godzinie 10:00 w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Malanowie.

 

Proponowany porządek obrad:

 

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad XX sesji Rady Gminy.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Informacja o pracy Wójta w okresie międzysesyjnym i realizacji uchwał Rady Gminy.
 5. Przyjęcie interpelacji.
 6. Wręczenie stypendiów za szczególne osiągnięcia naukowe dla uczniów gimnazjum, dla którego Gmina Malanów jest organem prowadzącym.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie w sprawie zasad wnoszenia, cofania i zbywania przez Wójta Gminy Malanów udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie w sprawie: określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt oraz grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XVII/100/2016 Rady Gminy Malanów z dnia 14 marca 2016 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały  w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Malanów na lata 2016-2028.
 12. Informacja z wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze 2016 roku.
 13. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje.
 14. Wnioski, informacje, zapytania.
 15. Zamknięcie obrad XX sesji Rady Gminy.