Uprzejmie zapraszam do wzięcia udziału w obradach XIX Sesji Rady Gminy Malanów, która odbędzie się w dniu 16 czerwca 2016 r. o godzinie 16:00  w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Malanowie.

        Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad XIX sesji Rady Gminy.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Informacja o pracy Wójta w okresie międzysesyjnym i realizacji uchwał Rady Gminy.
 5. Przyjęcie interpelacji.
 6. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Malanów z organizacjami pozarządowymi za rok 2015.
 7. Przedstawienie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania Budżetu Gminy za 2015 rok:

a)       odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu o przedłożonym przez Wójta Gminy Sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy za 2015 rok,

b)      przedstawienie opinii Komisji stałych o wykonaniu budżetu Gminy za 2015 rok,

c)      dyskusja,

d)       odczytanie opinii Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Malanów o przebiegu wykonania budżetu za 2015 rok i wniosku w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Malanów z tytułu wykonania budżetu gminy za 2015 rok,

e)       odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy,

f)        podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Malanów za 2015 rok.

 1. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Malanów absolutorium z tytułu wykonywania budżetu za 2015 rok.
 2. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr II/3/2014 z dnia 8 grudnia 2014 roku w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Gminy.
 3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Malanów i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Malanów.
 4. Rozpatrzenie projektu uchwały  w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok.
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Malanów na lata 2016-2028.
 6. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje.
 7. Wnioski, informacje, zapytania.
 8. Zamknięcie obrad XIX sesji Rady Gminy.