Uprzejmie zapraszam do wzięcia udziału w obradach XVIII Sesji Rady Gminy Malanów, która odbędzie się w dniu 27 kwietnia 2016 r. o godzinie 1000  w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Malanowie.

           

          Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Wręczenie radnemu zaświadczenia o wyborze na radnego,
 3. Złożenie ślubowania przez radnego,
 4. Przedstawienie porządku obrad XVIII sesji Rady Gminy.
 5. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 6. Informacja o pracy Wójta w okresie międzysesyjnym i realizacji uchwał Rady Gminy.
 7. Przyjęcie interpelacji.
 8. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Malanowie za 2015 rok.
 9. Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2015 dla Gminy Malanów.
 10. Sprawozdanie z działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Miłaczewie za 2015 rok.
 11. Sprawozdanie z działalności Ośrodka Sportu i Rekreacji w Malanowie za 2015 rok.
 12. Sprawozdanie z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Malanowie za rok 2015.
 13. Sprawozdanie z działalności Centrum Kultury i Sztuki w Malanowie za 2015 rok.
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Tureckiemu.
 15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie Gminy Malanów.
 16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie Gminy Malanów.
 17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Malanowie.
 18. Rozpatrzenie projektu uchwały  w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok.
 19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Malanów na lata 2016-2028.
 20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2016 rok.
 21. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje.
 22. Wnioski, informacje, zapytania.
 23. Zamknięcie obrad XVIII sesji Rady Gminy.

Podstawa zwolnienia: art.25 ust.3 ustawy z dnia 08.03.1990 r. o samorządzie gminnym

(Dz.U. z 2016 r., poz. 446)