Uprzejmie zapraszam do wzięcia udziału w obradach XVII Sesji Rady Gminy Malanów, która odbędzie się w dniu 14 marca 2016 r. o godzinie 1600  w Świetlicy Wiejskiej w Malanowie.

 

            Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad XVII sesji Rady Gminy.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Informacja o pracy Wójta w okresie międzysesyjnym i realizacji uchwał Rady Gminy.
 5. Przyjęcie interpelacji.
 6. Wystąpienie Posła Rzeczypospolitej Polskiej.
 7. Wręczenie stypendiów naukowych za wyniki w nauce dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum, dla których Gmina Malanów jest organem prowadzącym.
 8. Wręczenie stypendiów sportowych dla zawodników za osiągnięte wyniki sportowe we współzawodnictwie krajowym i międzynarodowym.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyznaczenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Malanowie do realizacji ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Malanowie.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych i gimnazjum prowadzonych przez Gminę Malanów dla kandydatów zamieszkałych poza obwodami tych szkół, ustalenia liczby punktów dla poszczególnych kryteriów oraz określenia dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie Regulaminu przyznawania stypendium za wyniki w nauce i szczególne osiągnięcia naukowe dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum dla których Gmina Malanów jest organem prowadzącym.
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Gminy Malanów dla Powiatu Tureckiego na dofinansowanie realizacji zadania usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest.
 15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie  przekazania środków na realizację projektu pn. „Partnerstwo lokalne na rzecz rozwoju gospodarczego gmin powiatu tureckiego”.
 16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością drogową nieruchomości stanowiącej własność Gminy Malanów.
 17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości położonej w obrębie ewid. Feliksów do zasobów mienia komunalnego Gminy Malanów.
 18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLV/287/2014 Rady Gminy Malanów z dnia 6 listopada 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Malanów dla miejscowości Grąbków.
 19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Malanów w  2016 roku.
 20. Sprawozdanie z wykonywanych zadań w ramach Gminnego Programu Wspierania Rodziny dla Gminy Malanów w 2015 roku.
 21. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2015 roku.
 22. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2015 roku.
 23. Rozpatrzenie projektu uchwały  w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok.
 24. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Malanów na lata 2016-2028.
 25. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje.
 26. Wnioski, informacje, zapytania.
 27. Zamknięcie obrad XVII sesji Rady Gminy.