Uprzejmie zapraszam do wzięcia udziału w obradach XIV Sesji Rady Gminy Malanów, która odbędzie się w dniu 25 listopada 2015 r. o godzinie 10:00  w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Malanowie.

             Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad XIV sesji Rady Gminy.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Informacja o pracy Wójta w okresie międzysesyjnym.
 5. Przyjęcie interpelacji.
 6. Sprawozdanie z działalności Zespołu Interdyscyplinarnego działającego na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Gminie Malanów w roku 2015.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie regulaminu przyznawania stypendium za wyniki w nauce i szczególne osiągnięcia naukowe dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum dla których Gmina Malanów jest organem prowadzącym.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przyznawania, pozbawiania oraz rodzaju i wysokości stypendiów, nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Malanów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami,  których mowa w ar.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny dla Gminy Malanów na lata 2016-2018.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do wymiaru podatku rolnego na 2016 rok.
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2016 rok.
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty targowej.
 15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy podatkowych.
 16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie przez Gminę Malanów nieruchomości w obrębie Kotwasice, Miłaczew, Skarżyn Kolonia.
 17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/196/2013 Rady Gminy Malanów z dnia 25 lipca 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Malanów dla miejscowości Feliksów i Malanów.
 18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Kotwasice w granicy drogi Kotwasice – Zygmuntówek.
 19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Zintegrowanej Strategii Rozwoju Gospodarczego Gmin Powiatu Tureckiego na lata 2015-
 20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok.
 21. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Malanów na lata 2015-2028.
 22. Informacja dotycząca analizy oświadczeń majątkowych radnych, pracowników i kierowników jednostek organizacyjnych.
 23. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje.
 24. Wnioski, informacje, zapytania.
 25. Zamknięcie obrad XIV sesji Rady Gminy.