Uprzejmie zapraszam do wzięcia udziału w obradach XIII Sesji Rady Gminy Malanów, która odbędzie się w dniu 15 października 2015r. o godzinie 1600  w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Malanowie.

 

            Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad XIII sesji Rady Gminy.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Informacja o pracy Wójta w okresie międzysesyjnym.
 5. Przyjęcie interpelacji.
 6. Informacja nt. budowy sieci światłowodowej na terenie gminy Malanów.
 7. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2014/2015.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Malanowie.
 9. Rozpatrzenie wniosku o wyrażenie zgody na wypowiedzenie warunków pracy i płacy radnemu- podjęcie  uchwały.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zamiaru połączenia Centrum Kultury i Sztuki w Malanowie i Gminnej Biblioteki Publicznej w Malanowie w jedną instytucję.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zgłoszenia sołectwa Grąbków do programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie objęcia  dodatkowych udziałów przez Gminę Malanów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki „Oświetlenie Uliczne i Drogowe” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kaliszu.
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXI/197/2013 Rady Gminy Malanów z dnia 25 lipca 2015r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Malanów dla miejscowości Malanów i Grąbków.
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przyznawania, pozbawiania oraz rodzaju i wysokości stypendiów, nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe.
 15. Informacja z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2015 roku.
 16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok.
 17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Malanów na lata 2015-2028
 18. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje.
 19. Wnioski, informacje, zapytania.
 20. Zamknięcie obrad XIII sesji Rady Gminy.