Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2015r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz.U. z 2015r. poz.1058) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Malanowie informuje, że :

Ustala się następujące zweryfikowane kryteria dochodowe, kwoty świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej oraz kwotę dochodu z 1 ha przeliczeniowego :

- dla osoby samotnie gospodarującej - w wysokości 624 zł.

- dla osoby w rodzinie - w wysokości 514 zł.

- maksymalną kwotę zasiłku stałego - w wysokości 604 zł.

- kwotę stanowiącą podstawę ustalenia wysokości pomocy pieniężnej na usamodzielnienie, na kontynuowanie nauki i pomocy na zagospodarowanie w formie rzeczowej - w wysokości 1722 zł.

- minimalna kwotę świadczenia pieniężnego na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego dla cudzoziemców, którzy uzyskali status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy - w wysokości 606 zł.

- maksymalną kwotę świadczenia pieniężnego na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego dla cudzoziemców, którzy uzyskali status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy - w wysokości 1335 zł.

3. Kwota dochodu z 1 ha przeliczeniowego - w wysokości 288 zł.

Dyrektor
Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Malanowie
- Alicja Maciejewska -