Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2015r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna (Dz. U. z 2015r., poz. 1238) Wójt Gminy Malanów informuje, że:

 1. Od dnia 1 listopada 2015r. do 31 października 2017r. obowiązuje nowe kryterium dochodowe uprawniające do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego, które wynosi - 674,00 zł netto na osobę w rodzinie, a w przypadku, gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności - 764,00 zł netto na osobę w rodzinie. 
 2. Od dnia 1 listopada 2015r. do dnia 31 października 2016r. wysokość zasiłku rodzinnego wynosi miesięcznie:
  1. 89,00 złna dziecko w wieku do ukończenia 5. roku życia;
  2. 118,00 złna dziecko w wieku powyżej 5. roku życia do ukończenia 18. roku życia;
  3. 129,00 złna dziecko w wieku powyżej 18. roku życia do ukończenia 24. roku życia 
 3. Od dnia 1 listopada 2015r. do dnia 31 października 2016r. wysokość dodatków do zasiłku rodzinnego wynosi:
  1. 185,00 zł- z tytułu samotnego wychowywania dziecka, nie więcej niż 370,00 zł na wszystkie dzieci;
  2. 90,00 zł- z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej, na trzecie i na następne dzieci uprawnione do zasiłku rodzinnego;
  3. 80,00 zł- z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku do ukończenia 5.roku życia;
  4. 100,00 zł- z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5.roku życia do ukończenia 24.roku życia;
  5. 105,00 zł- z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania w związku z zamieszkiwaniem w miejscowości, w której znajduje się szkoła;
  6. 63,00 zł- z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania w związku z dojazdem z miejsca zamieszkania do miejscowości, w której znajduje się szkoła

Bez zmian pozostaje:

 1. wysokość kwoty uprawniającej do uzyskania prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka - 1922,00 zł netto na osobę w rodzinie;
 2. wysokość dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka - 1000,00 zł;
 3. wysokość dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - 400,00 zł miesięcznie;
 4. wysokość dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego - 100,00 zł na dziecko;
 5. wysokość jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się żywego dziecka - 1000,00 zł na jedno dziecko;
 6. wysokość zasiłku pielęgnacyjnego - 153,00 zł miesięcznie;
 7. wysokość specjalnego zasiłku opiekuńczego - 520,00 zł miesięcznie;
 8. wysokość zasiłku dla opiekuna, o którym mowa w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów - 520,00 zł miesięcznie.

 

Z up. Wójta
Dyrektor Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Malanowie
-Alicja Maciejewska-