INFORMACJA DLA RODZICÓW

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Malanowie informuje rodziców zainteresowanych pomocą w formie posiłku  od m-ca września do grudnia 2015 roku dla dzieci w szkołach podstawowych, gimnazjum, ponadgimnazjalnych i  przedszkolu o konieczności złożenia nowego wniosku.

Wnioski należy składać w GOPS w Malanowie od miesiąca sierpnia 2015r. w  pokoju nr  10 w godzinach od 730 do 1530 od poniedziałku do piątku.

 Uwaga !!!

Pomoc w zakresie dożywiania  może być przyznana nieodpłatnie, gdy dochód rodziny nie przekracza kwoty 684,00zł netto na osobę w rodzinie.Natomiast w przypadku gdy dochód rodziny nie przekracza kwoty 1368,00zł netto  na osobę w rodzinie na podstawie Uchwały Nr XXXVI/228/2014 Rady Gminy Malanów z dnia 09.01.2014 r. rodzina ponosi odpłatność  w wysokości 50% wartości posiłku.

Do wniosku należy dołączyć oryginały dokumentów:

- zaświadczenie o zarobkach "netto" z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku;

- decyzję od świadczeń emerytalno -  rentowych w przypadku pobierania świadczenia;

- nakaz płatniczy lub zaświadczenie z Urzędu Gminy  w przypadku prowadzenia gospodarstwa rolnego;

- decyzję o pobieranych świadczeniach rodzinnych ;

oraz inne dokumenty potwierdzające trudną sytuację rodziny ( np. rachunki za leki , zaświadczenie lekarskie o długotrwałej chorobie)  

Z up. Wójta
Dyrektor GOPS
-Alicja Maciejewska-