RG.XI.2015                                                                                                                                                                                         10.08.2015 r.

Uprzejmie zapraszam do wzięcia udziału w obradach XI Sesji Rady Gminy Malanów, która odbędzie się w dniu 14 sierpnia 2015r. o godzinie 10.00 w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Malanowie.

 

           Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad XI sesji Rady Gminy.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Informacja o pracy Wójta w okresie międzysesyjnym.
 5. Przyjęcie interpelacji.
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Malanów Nr XXXIII/247/2014 z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty dla Gminy Malanów.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zgłoszenia sołectwa Malanów do programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020”.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zgłoszenia sołectwa Miłaczewek do programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020”.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Malanów na lata 2015-2028
 13. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje.
 14. Wnioski, informacje, zapytania.
 15. Zamknięcie obrad XI sesji Rady Gminy.