RG. X.2015                                                                                                                                                              Malanów, dnia 6 lipca 2015r.

                                                                                                                                                                                         

                                      

                                                                                                                                         

Uprzejmie zapraszam do wzięcia udziału w obradach X Sesji Rady Gminy Malanów, która odbędzie się w dniu 14 lipca 2015r. o godzinie 1000  w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Malanowie.

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad X sesji Rady Gminy.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Informacja o pracy Wójta w okresie międzysesyjnym.
 5. Przyjęcie interpelacji.
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia zasad sprawienia pogrzebu przez Gminę Malanów.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty dla Gminy Malanów.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Malanów na lata 2015-2028
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zgłoszenia sołectwa Rachowa do programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-
 11. Informacja nt. likwidacji jednostki PKS Malanów.
 12. Informacja nt. przeprowadzonego audytu
 13. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje.
 14. Wnioski, informacje, zapytania.
 15. Zamknięcie obrad X sesji Rady Gminy.