RG. IX.2015                                                                                                                                                                                 Malanów, dnia 15 czerwca 2015r.

                                                                                                                                                                                         

 

                                                                                             

                                                                                                                                        

           

Uprzejmie zapraszam do wzięcia udziału w obradach IX Sesji Rady Gminy Malanów, która odbędzie się w dniu 30 czerwca 2015r. o godzinie 1600  w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Malanowie.

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad IX sesji Rady Gminy.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Informacja o pracy Wójta w okresie międzysesyjnym.
 5. Przyjęcie interpelacji.
 6. Przedstawienie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania Budżetu Gminy za 2014 rok:

a)      odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu o przedłożonym przez Wójta Gminy Sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy za 2014 rok,

b)      przedstawienie opinii Komisji stałych o wykonaniu budżetu Gminy za 2014 rok,

c)      dyskusja,

d)      odczytanie opinii Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Malanów o przebiegu wykonania budżetu za 2014 rok i wniosku w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Malanów z tytułu wykonania budżetu gminy za 2014 rok,

e)      odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy,

f)       podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Malanów za 2014 rok.

 1. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Malanów absolutorium z tytułu wykonywania budżetu za 2014 rok.
 2. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok.
 3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Malanów na lata 2015-2028
 4. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje.
 5. Wnioski, informacje, zapytania.
 6. Zamknięcie obrad IX sesji Rady Gminy.