RG. VIII.2015                                                                             Malanów, dnia 19 maja 2015r.

                                                                                                                                                                                         

 

                                                                                             

                                                                                                                                        

             Uprzejmie zapraszam do wzięcia udziału w obradach VIII Sesji Rady Gminy Malanów, która odbędzie się w dniu 27 maja 2015r. o godzinie 1000  w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Malanowie.

 

            Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad VIII sesji Rady Gminy.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Informacja o pracy Wójta w okresie międzysesyjnym.
 5. Przyjęcie interpelacji.
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie Gminy Malanów.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie Gminy Malanów.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie  programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania  bezdomności zwierząt na terenie gminy Malanów w roku 2015
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Gminy Malanów dla Powiatu Tureckiego na dofinansowanie realizacji projektu pn.: „Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla terenu sześciu gmin Powiatu Tureckiego: Brudzew, Dobra, Kawęczyn, Malanów, Turek i Władysławów”.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchylenia uchwały w sprawie poboru w drodze inkasa podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości na terenie Gminy Malanów, wyznaczenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia diet dla Przewodniczącego organu wykonawczego jednostki pomocniczej w Gminie Malanów oraz opłat za doręczanie pism podatkowych.
 13. Sprawozdanie z działalności Centrum Kultury i Sztuki w Malanowie za 2014 rok.
 14. Sprawozdanie z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Malanowie za rok 2014.
 15. Sprawozdanie z działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Malanowie za 2014 rok.
 16. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Malanowie za 2014 rok.
 17. Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2014 dla Gminy Malanów.
 18. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2014 roku.
 19. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2014 roku.
 20. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje.
 21. Wnioski, informacje, zapytania.
 22. Zamknięcie obrad VIII sesji Rady Gminy.