Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Malanów

Kolorowy pasek

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych

 

 

Numer ogłoszenia w BZP: 121674 - 2015; Data zamieszczenia w BZP: 22.05.2015

Obowiązkowe ogłoszenie o zamówieniu publicznym na usługi

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:Gmina Malanów , ul. Turecka 16, 62-709 Malanów, woj. wielkopolskie, tel. 063 2883083 w. 39.

Adres strony internetowej zamawiającego:http://www.bip.malanow.pl

Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:nie dotyczy

2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych.

II.1.2) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:Odbiór i zagospodarowanie wszystkich odpadów komunalnych z 1576 posesji na terenie Gminy Malanów.

II.1.3) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):90.53.30.00-2, 90.51.20.00-9.

II.1.4) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:nie.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:Rozpoczęcie: 01.07.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM:8 000.00 zł (słownie: osiem tysięcy 00/100)

III.2) ZALICZKI:nie przewiduje się.

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Zamawiający wymaga: aktualnego wpisu do rejestru działalności regulowanej prowadzonego przez Wójta Gminy Malanów w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, o którym mowa w art. 9b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.); aktualnego zezwolenia starosty na transport odpadów komunalnych, w tym niebezpiecznych odpadów komunalnych, o którym mowa w ustawie o odpadach. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia lub nie spełnia.

III.3.2) Potencjał techniczny

Wykonawca musi dysponować co najmniej trzema pojazdami przystosowanymi do odbierania odpadów komunalnych i spełniającymi normę emisji spalin co najmniej EURO III. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

  • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
  • wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

  • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

 SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

  • 1 - Cena - 90
  • 2 - Warunki płatności - 10

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.bip.malanow.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: w siedzibie Zamawiającego.

IV.3.2) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:02.06.2015 godzina 11:00, miejsce: w siedzibie Zamawiającego pokój nr 2 Punkt obsługi interesanta.

IV.3.3) Termin związania ofertą:okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.3.4) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

 

 

Załączniki

Ogłoszenie na tablicę ogłoszeń (102.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Powiadomienie o unieważnieniu postępowania (82kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Kąciak Rafał
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Kąciak Rafał
Data wprowadzenia:2015-05-22 12:02:04
Opublikował:Kąciak Rafał
Data publikacji:2015-05-22 12:07:15
Ostatnia zmiana:2015-10-22 09:06:00
Ilość wyświetleń:1030

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij