RG. VII.2014                                                         Malanów, dnia 17 marca 2015r.

                                                                                                                                                                                         

                                                                                            

 

                                                                                                                                        

             Uprzejmie zapraszam do wzięcia udziału w obradach VII Sesji Rady Gminy Malanów, która odbędzie się w dniu 26 marca 2015r. o godzinie 1600  w Świetlicy Wiejskiej w Malanowie ul. Kaliska 2

 

            Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad VII sesji Rady Gminy.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Informacja o pracy Wójta w okresie międzysesyjnym.
 5. Przyjęcie interpelacji.
 6. Wręczenie stypendiów naukowych za wyniki w nauce dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum, dla których Gmina Malanów jest organem prowadzącym.
 7. Wręczenie stypendiów sportowych dla zawodników za osiągnięte wyniki sportowe we współzawodnictwie krajowym i międzynarodowym.
 8. Sprawozdanie z działalności Ośrodka Sportu i Rekreacji w Malanowie za 2014 rok.
 9. Sprawozdanie z wykonanych zadań w ramach Gminnego Programu Wspierania Rodziny dla Gminy Malanów w 2014 roku.
 10. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Malanów z organizacjami pozarządowymi za rok 2014.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przeprowadzenia wyborów w jednostkach pomocniczych gminy – sołectwach Gminy Malanów.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Malanów dla miejscowości Malanów w rejonie ulic Stawiszyńskiej, Szerokiej i Wąskiej.
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Gminy Malanów dla Powiatu Tureckiego na dofinansowanie realizacji zadania usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest.
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie  przekazania środków na realizację projektu pn. „Partnerstwo lokalne na rzecz rozwoju gospodarczego gmin powiatu tureckiego
 15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Malanów w roku 2015.
 16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/27/2015 Rady Gminy Malanów z dnia 9 lutego 2015r. w sprawie likwidacji jednostki organizacyjnej o nazwie PKS Malanów.
 17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości.
 18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015r.
 19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Malanów na lata 2015-2019.
 20. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje.
 21. Wnioski, informacje, zapytania.
 22. Zamknięcie obrad VII sesji Rady Gminy.