RG. VI.2014                                                    Malanów, dnia 30 stycznia 2015r.

                                                                                                                                                                                         

 

                                                                                   

                                                                                                                                        

             Uprzejmie zapraszam do wzięcia udziału w obradach VI Sesji Rady Gminy Malanów, która odbędzie się w dniu 9 lutego 2015r. o godzinie 1600  w Świetlicy Wiejskiej w Malanowie ul. Kaliska 2

 

            Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad VI sesji Rady Gminy.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Informacja o pracy Wójta w okresie międzysesyjnym.
 5. Przyjęcie interpelacji.
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania imienia Gimnazjum w Malanowie.
 7. Wręczenie stypendiów naukowych Radnych Gminy Malanów i Towarzystwa Samorządowego dla uczniów z Gimnazjum w Malanowie.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów oraz dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz publicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Malanów
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 rok.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Malanów, zatwierdzonego uchwałą nr XXXIX/257/2010 Rady Gminy Malanów z dnia 28 maja 2010 roku.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Malanów w miejscowości Młyny Miłaczewskie.
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Malanów dla miejscowości Malanów w rejonie ulic Stawiszyńskiej, Szerokiej i Wąskiej.
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Malanów w miejscowości Celestyny.
 15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, niezabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Malanów, oznaczonej jako działki: 89,3, 109/3, 110/1, 113/1 oraz 114/1 położonej w obrębie ewid. Młyny Miłaczewskie gmina Malanów.
 16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przekazania środków na realizację projektu pn. „Partnerstwo lokalne na rzecz rozwoju gospodarczego gmin powiatu tureckiego”.
 17.  Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie likwidacji jednostki organizacyjnej o nazwie PKS Malanów.
 18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Malanów.
 19. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje.
 20. Wnioski, informacje, zapytania.
 21. Zamknięcie obrad VI sesji Rady Gminy.