RG. V.2014                                                         Malanów, dnia 14 stycznia 2015r.

                                                                                                                                                                                         

 

 

                                                                                             

                                                                                   

 

                                                                                                                                        

             Uprzejmie zapraszam do wzięcia udziału w obradach V Sesji Rady Gminy Malanów, która odbędzie się w dniu 29 stycznia 2015r. o godzinie 1600  w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Malanowie.

 

            Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad V sesji Rady Gminy.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Informacja o pracy Wójta w okresie międzysesyjnym.
 5. Przyjęcie interpelacji.
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia  Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Malanów na lata 2015-2019.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwały budżetowej na 2015 rok.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Żdżenice.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr XLV/286/2014 Rady Gminy Malanów z dnia 6 listopada 2014r. w sprawie opracowania projektu oznakowania dróg i ulic gminnych publicznych i wewnętrznych o nawierzchni bitumicznej, której właścicielem lub zarządcą jest Gmina Malanów.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy Malanów na 2015 rok.
 12. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje.
 13. Wnioski, informacje, zapytania.
 14. Zamknięcie obrad V sesji Rady Gminy.