Od  1 stycznia 2015 roku o specjalny zasiłek opiekuńczy będą mogły ubiegać się nie tylko osoby, które zrezygnowały z zatrudnienia, aby opiekować się osobą niepełnosprawną, ale również opiekunowie, którzy w ogóle nie podejmowali zatrudnienia.

 

Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2012 r. poz. 788 i 1529 oraz z 2013 r. poz. 1439) ciąży obowiązek alimentacyjny, a także małżonkom, jeżeli:

1.      nie podejmują zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej lub

2.      rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej

– w celu sprawowania stałej opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

 

O przyznaniu prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego decyduje również kryterium dochodowe - łączny dochód rodziny osoby sprawującej opiekę oraz rodziny osoby wymagającej opieki za rok 2013 w przeliczeniu na osobę nie może przekroczyć kwoty 664 zł (w okresie zasiłkowym trwającym od 1 listopada 2014 r. do 31 października 2015 r.).

 

Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje w wysokości 520 zł miesięcznie.

 

Z up. Wójta

Dyrektor Gminnego Ośrodka

Pomocy Społecznej w Malanowie

- Alicja Maciejewska-