OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

na Zagospodarowanie pomieszczeń kuchennych przy Szkole Podstawowej w Malanowie.

(  zamieszczone w BZP w dniu 23-10-2014, nr ogłoszenia: 353932-2014)

Zamawiający: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul Turecka 16  62-709 Malanów

Pracownikami upoważnionymi do kontaktów z Wykonawcami są:

  • w zakresie proceduralnym i merytorycznym:

1

  Alicja Maciejewska - dyrektor tel. (63) 2883083 wew. 45.

Tryb zamówienia:przetarg ograniczony

Przedmiot zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

Przedmiotem zamówienia jest zagospodarowanie 10 pomieszczeń kuchennych o powierzchni 95 m2 w Szkole Podstawowej w Malanowie z przeznaczeniem na dożywianie osób z terenu Gminy Malanów. Pomieszczenia zostaną przekazane odpłatnie zgodnie z Uchwałą nr XIII/142/2012 z dnia 30 października 2012 roku Rady Gminy Malanów w zamian za świadczenie usługi. Na wyposażeniu pomieszczeń znajdują się: 2 lodówko - zamrażarki, 2 taborety gazowe, 1 taboret elektryczny,1 kuchnia gazowa, 3 patelnie elektryczne, 1 zmywarko - wypażarka, 2 termosy stalowe ( 25 l i 35 l), zaparzacz poj. 6,5l. W zamian za udostępnienie pomieszczeń wymaga się świadczenie usługi polegającej na codziennym  przygotowaniu i dostawie do szkół i innych punktów wskazanych przez Zamawiającego na terenie Gminy Malanów, gorących posiłków w postaci obiadów jednodaniowych. Posiłki będą dostarczane w dni nauki szkolnej oraz również w dni wolne od nauki szkolnej w terminie 3 dni po odrębnym zamówieniu. Przewiduje się zamówienia od 20 do 370 posiłków dziennie ilość ta może ulec  zmniejszeniu lub zwiększeniu. Szkoła Podstawowa w Malanowie 150, Szkoła Podstawowa w Miłaczewie 50, Szkoła Podstawowa w Kotwasicach 8, Szkoła Podstawowa w Dziadowicach 50, Gimnazjum w Malanowie 70, inne placówki 20. Posiłki będą dostarczane na podstawie zlecenia na zasadach określonych w umowie z Wykonawcą. Należność za wydane posiłki będzie przekazywana na konto wykonawcy na zasadach określonych w umowie po przedłożeniu faktury VAT. Posiłki będą transportowane pojazdem przystosowanym do przewozu żywności i zaakceptowanym przez Stacje Epidemiologiczno - Sanitarną. Posiłki muszą być wydane w przeciągu 3 godzin od rozpoczęcia procesu przyrządzenia (gotowania, smażenia, pieczenia, duszenia, itp.) i posiadać temperaturę nie mniejszą niż 70 oC dla zup i 60 oC dla drugiego dania. Posiłki muszą być sporządzone zgodnie z wymogami sztuki kulinarnej i sanitarnej  dla żywienia zbiorowego. Masa porcji dziennego posiłku nie może być mniejsza niż 400 g i 400 ml. Jadłospis musi przewidywać trzy drugie dania z dodatkami i dwie zupy z wkładka mięsną i pieczywem ( 400 ml) w tygodniu . Drugie danie będzie się składać z ziemniaków lub zamiennika (makaron, ryż lub kasza) 200g, mięso 100g idodatkami typu: surówka, mizeria, marchewka, buraczki, kapusta zasmażana itp. 100g. Drugie danie mogą stanowić również - pierogi, naleśniki, kopytka, makaron z sosem, krokiety, kluski śląskie i fasolka po bretońsku (400g).Zamawiający zastrzega sobie, abymięso nie podawane było w dni postne. Kaloryczność każdego posiłku nie powinna być mniejsza niż 500 kcal.Wydawanie posiłków musi się odbywać na naczyniach szklanych z metalowymi sztućcami znajdującymi się na wyposażeniu szkół. Proces wydawania należy przeprowadzić podczas przerw lekcyjnych według harmonogramu ustalonego z Dyrektorami szkół. Wykonawca otrzyma do dyspozycji pomieszczenie w każdej placówce szkolnej, odpowiednio wyposażone, na zasadach określonych w Uchwale nr XIII/142/2012 z dnia 30 października 2012 roku Rady Gminy Malanów. Wykonawca ma obowiązek zapewnienia w każdej szkole  osób do wydawania posiłków, sprzątania pomieszczeń, zmywania naczyń, odebrania odpadków. Posiłków nie można przygotowywać z surowców z przekroczonym terminem przydatności do spożycia, z wykorzystaniem sztucznych konserwantów, i wzmacniaczy smaku. Posiłki nie mogą być zamrażane i odgrzewane. Dania w danym miesiącu będą wytwarzane zgodnie z jadłospisem jaki Wykonawca  dostarczy Zamawiającemu jeden tydzień  przed rozpoczęciem danego miesiąca rozliczeniowego. Wszelkie zmiany w jadłospisie sugerowane przez Zamawiającego będą brane pod uwagę przez Wykonawcę. Do oferty Wykonawca przedłoży 2 przykładowe miesięczne jadłospisy. Posiłki wydawane na podstawie odrębnych zamówień innych osób (nie Zamawiającego) i dostarczane razem z posiłkami zamówionymi w ramach niniejszego postępowania, nie będą się różnić składem, wagomiarem i sposobem podania.

Wykonawca w ramach świadczonych usług zobowiązany jest do współpracy z Dyrektorami szkół i Dyrektorem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Malanowie lub osobą upoważnioną do kontaktu z Wykonawców będącą pracownikiem GOPS.

Wspólny Słownik Zamówień:70130000-1 - Wynajem nieruchomości stanowiących własność, 55321000-6 - Usługi przygotowywania posiłków

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Termin wykonania zamówienia: data zakończenia: 2016-12-31

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków, a także znaczenie tych warunków:

W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2-11 oraz art. 24 ust. 2 pkt 1-5 ustawy Prawo zamówień publicznych(t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.), spełniający warunki i wymagania określone w ogłoszeniu oraz w art. 22 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcę, który w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, w szczególności, gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą dowolnych środków dowodowych. Zamawiający nie wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy, który udowodni, że podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, które mają zapobiec zawinionemu i poważnemu naruszaniu obowiązków zawodowych w przyszłości oraz naprawił szkody powstałe w wyniku naruszenia obowiązków zawodowych lub zobowiązał się do ich naprawienia.

Warunki oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

Lp.

Warunki oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

1

Potencjał techniczny

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym. Wymagane jest wykazanie przez wykonawcę posiadanie samochodu dostawczego zaopiniowanego przez odpowiednie służby sanitarne. oraz osób zdolnych do realizacji zamówienia. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.

2

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Wymagane jest wykazanie przez wykonawcę zatrudnienia minimum dwóch osób o stażu pracy w żywieniu zbiorowym minimum 10 lat oraz jednej osoby z uprawnieniami intendenta, dietetyka, żywieniowca lub równoważne. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.

3

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej. Wymagane jest wykazanie dysponowania środkami kredytowymi lub zdolnością kredytową na kwotę nie mniejszą niż 300 000,00 zł. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.

 

Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz innych wymaganych dokumentach:

 

W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.), należy przedłożyć:

Lp.

Wymagany dokument

1

Oświadczenie o spełnianiu warunków

Oświadczenie o spełnianiu warunków

2

Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych

Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami

3

Wykaz osób

Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami

4

Oświadczenie, że osoby posiadają wymagane uprawnienia

Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

5

Informacja banku lub kasy

Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawiona nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia

 

W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.), należy przedłożyć:

Lp.

Wymagany dokument

1

Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

2

Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego

Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

3

Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału ZUS lub KRUS

Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

4

Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej

Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacja o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej

 

Dokumenty podmiotów zagranicznych:

Lp.

Wymagany dokument

1

Dokument potwierdzający, że nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

 

Liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert: 5

Opis obiektywnego i niedyskryminacyjnego sposobu dokonywania wyboru wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert, gdy liczba wykonawców spełniających warunki udziału w postępowaniu będzie większa niż określona w ogłoszeniu o zamówieniu: Zamawiający naliczy punkty za wykazany potencjał techniczny i kadrowy przydzielając 10 punktów za każdy posiadany samochód do transportu żywności oraz za każde zatrudnione 2 osoby o doświadczeniu w żywieniu zbiorowym minimum 10 lat z których jedna posiada uprawnienia intendenta, dietetyka, żywieniowca lub równoważne.

 

Wadium: oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 10 000.00zł (słownie:  dziesięć tysięcy 00/100 zł)

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Nr

Kryterium
Waga

1

Cena (koszt):

Liczba punktów = ( Cmin/Cof ) * 100 * waga

gdzie:

 - Cmin - najniższa cena spośród wszystkich ofert

 - Cof -  cena podana w ofercie

90 %

2

Doświadczenie w żywieniu zbiorowym:

Liczba punktów = ( Ozn war2/Ozn max2 ) * 100 * waga

gdzie:

 - Ozn war2 - podana w ofercie ilość wykonanych usług ustawicznego żywienia zbiorowego, trwającego nie mniej niż 3 miesiące i obsługujących nie mniej niż 100 osób.

 - Ozn max2 - najwyższa spośród wszystkich ofert ilość wykonanych usług ustawicznego żywienia zbiorowego, trwającego nie mniej niż 3 miesiące i obsługujących nie mniej niż 100 osób.

10 %

 

Miejsce i termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy składać siedziba zamawiającego (pokój 11) do dnia 2014-10-31 do godz. 08:00.

Przed wszczęciem postępowania zastosowano dialog techniczny: nie

Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej: Nie przewiduje się

Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna:w postępowaniu nie jest przewidziany wybór najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej

Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.), jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień: Zamawiającynie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.

 

 

Pismo: GOPS.ZP.221.1.2014/5                                                           Malanów dnia: 2014-11-21

P O W I A D O M I E N I E

o wyborze najkorzystniejszej oferty

Szanowni Państwo,

W związku z zakończeniem postępowania i dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty w procedurze prowadzonej na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.) w trybie przetarg ograniczonyna:

Zagospodarowanie pomieszczeń kuchennych przy Szkole Podstawowej w Malanowie.

informujemy, iż najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:

CATERING MALANÓW s.c. Kamilla Gałężewska, Maria Lament

Szkolna 14, 62-709 Malanów

na: Zagospodarowanie pomieszczeń kuchennych przy Szkole Podstawowej w Malanowie. za cenę 506 688.00 zł

Uzasadnienie wyboru: Najniższa cena i największe doświadczenie.

 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

Nr tematu

Nazwa i adres wykonawcy

(Nr oferty)

Cena (koszt)

Doświadczenie w żywieniu zbiorowym

Razem

1

CATERING MALANÓW s.c. Kamilla Gałężewska, Maria Lament

Szkolna 14, 62-709 Malanów

(1)

  90,00

  10,00

  100,00

W toku postępowania nie odrzucone zostały żadne oferty.

 

Zamawiający nie wykluczył z postępowania żadnego wykonawcy.

 

Jednocześnie informujemy, że umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta, z zastrzeżeniem art. 183 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, w terminie  nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, o którym mowa powyżej, jeżeli zachodzą okoliczności wymienione w art. 94 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

 

Równocześnie zawiadamiamy, iż wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Prawo Zamówień Publicznych przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem art. 180 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Odwołanie wnosi się w terminach i formie, określonych w art. 182 oraz art. 180 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.