Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Malanów

Kolorowy pasek

Adaptacja pomieszczeń w budynku ŚDS

 

Numer ogłoszenia w BZP: 340186 - 2014;

 Data zamieszczenia w BZP: 14.10.2014
OBOWIĄZKOWE OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM NA ROBOTY BUDOWLANE

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:Gmina Malanów , ul. Turecka 16, 62-709 Malanów, woj. wielkopolskie, tel. 063 2883083 w. 25. Adres strony internetowej z SIWZ: http://www.bip.malanow.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu:Adaptacja pomieszczeń w budynku ŚDS.

II.1.2) Rodzaj zamówienia:roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:Przebudowa klatki schodowej i remont pomieszczeń pierwszego piętra zgodnie z załączonymi obmiarami robót.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):45.45.00.00-6, 45.31.00.00-3, 45.33.00.00-9.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:Zakończenie: 19.12.2014 r.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) Informacja na temat wadium:2 000.00 zł (słownie: dwa tysiące 00/100)

III.2) ZALICZKI: Nie przewiduje się

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.3.1) Wiedza i doświadczenie

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania wiedzy i doświadczenia. Należy wykazać realizację co najmniej 3 robót remontowych z których każda musi mieć wartość nie mniejszą niż 50 000 zł w przeciągu ostatnich 5 lat lub w czasie prowadzenia działalności jeśli okres ten jest krótszy. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia lub nie spełnia.

III.3.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej. Wymagane posiadanie środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości nie mniejszej niż 100 000 zł. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

  • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
  • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

  • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

  • 1 - Cena - 90 pkt.
  • 2 - Termin wykonania - 10 pkt.

IV.3) ZMIANA UMOWY: przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Strony dopuszczają możliwość zmiany terminu wykonania robót w przypadkach określonych poniżej:

a) w przypadku wstrzymania lub zawieszenia robót przez Zamawiającego, lub gestora sieci wodociągowej albo elektroenergetycznej,

b) działań osób trzecich lub organów władzy publicznej, które spowodują przerwanie lub czasowe zawieszenie realizacji zamówienia,

c) z powodu działania tzw. siły wyższej nie pozwalającej na wykonanie zamówienia zgodnie z warunkami wykonania określonymi w SSTWiORB,

 d) w przypadku wykopalisk archeologicznych na obszarze terenu budowy uniemożliwiających wykonywanie robót,

 e) w przypadku znalezienia na terenie budowy przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych pochodzenia wojskowego, których termin usuwania będzie miał wpływ na termin realizacji robót.

 f) w przypadku zwiększenia zakresu robót w wyniku konieczności wykonania robot dodatkowych niezbędnych do realizacji całego Zamówienia, których Wykonawca nie mógł przewidzieć w chwili zawierania Umowy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: w siedzibie Zamawiającego.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:05.11.2014 godzina 10:00, miejsce: w siedzibie Zamawiającego pokój nr 2, Punkt obsługi klienta.

IV.4.5) Termin związania ofertą:okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

Załączniki

Ogłoszenie o zamówieniu na tablicę ogłoszeń (98.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (130.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Oświadczenie o spełnianiu warunków (71.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wykaz robót (36.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (88.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej (46kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Dokumentacja techniczna (15.5MB) Zapisz dokument  
Obmiar robót I etap (127.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT (1.2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Formularz ofertowy (39kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Odpowiedź na zapytania (84.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Projekt umowy (446.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Dodatkowy obmiar (41.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Powiadomienie o zmianach (71.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zestawienie ofert (90.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Powiadomienie o unieważnieniu postępowania (83.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Kąciak Rafał
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Kąciak Rafał
Data wprowadzenia:2014-10-14 13:37:37
Opublikował:Kąciak Rafał
Data publikacji:2014-10-14 13:55:14
Ostatnia zmiana:2017-02-15 09:09:49
Ilość wyświetleń:952

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij