WÓJT GMINY MALANÓW
Ogłasza otwarty konkurs dla organizacji pozarzadowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 w/w ustawy na realizacje w 2009 r. zadania poytku publicznego.

Szczegóły do pobrania poniżej