INFORMACJA DLA RODZICÓW

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Malanowie informuje rodziców o możliwości ubiegania się o pomoc w formie obiadów od m-ca września 2014 rokudla dzieci w szkołach podstawowych, gimnazjum i przedszkolu.

Wnioski należy składać w GOPS w Malanowie w pokoju nr 10 w godzinach od 730 do 1530 od poniedziałku do piątku.

 Uwaga !!!

Pomoc w zakresie dożywiania może być przyznana nieodpłatnie, gdy dochód rodziny nie przekracza kwoty 684,00zł netto na osobę w rodzinie.Natomiast od 1 stycznia 2014 r. w przypadku gdy dochód rodziny nie przekracza kwoty 1.368,00zł netto na osobę w rodzinie na podstawie Uchwały Nr XXXVI/228/2014 Rady Gminy Malanów z dnia 09.01.2014 r. rodzina ponosi odpłatność w wysokości 50% wartości posiłku.

Do wniosku należy dołączyć oryginały dokumentów:

  • zaświadczenie o zarobkach „netto” z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku;
  • decyzję od świadczeń emerytalno - rentowych w przypadku pobierania świadczenia;
  • nakaz płatniczy lub zaświadczenie z Urzędu Gminy w przypadku prowadzenia gospodarstwa rolnego;
  • decyzję o pobieranych świadczeniach rodzinnych ;
  • inne dokumenty potwierdzające trudną sytuację rodziny (np. rachunki za leki , zaświadczenie lekarskie o długotrwałej chorobie).

Z up. Wójta
Dyrektor GOPS
-Alicja Maciejewska-