Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Malanów

Kolorowy pasek

Budowa świetlicy w miejscowości Rachowa.

 

Numer ogłoszenia w BZP: 224046 - 2014.

Data zamieszczenia: 04.07.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM NA ROBOTY BUDOWLANE

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:Gmina Malanów , ul. Turecka 16, 62-709 Malanów, woj. wielkopolskie, tel. 063 2883083 w. 25.Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.bip.malanow.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:Administracja samorządowa.

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa zamówienia:Budowa świetlicy w miejscowości Rachowa.

II.1.2) Rodzaj zamówienia:roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:Budowa świetlicy wiejskiej o wymiarach 19,39x10,99 m i wysokości w kalenicy 8,06 m..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):45.11.12.00-0, 45.40.00.00-1, 45.31.00.00-3, 45.33.00.00-9, 45.21.23.00-9.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:Zakończenie: 30.04.2015.

 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM:15 000.00 zł (słownie: piętnaście tysięcy 00/100)

III.2) ZALICZKI:nie przewiduje się.

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.3.2) Wiedza i doświadczenie:O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania wiedzy i doświadczenia. Zamawiający wymaga wykazania wybudowania co najmniej 3 budynków o powierzchni zabudowy nie mniejszej niż 200 m kw., wraz z instalacjami w przeciągu ostatnich 5 lat lub w czasie prowadzenia działalności jeśli okres ten jest krótszy. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia lub nie spełnia.

III.3.3) Potencjał techniczny:O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym. Wymaga się dysponowania agregatem prądotwórczym o parametrach nie gorszych niż: Gniazda 1 fazowe o mocy 6 kW i 3 fazowe o mocy 10 kVA. Napięcie 230V i 400V. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia lub nie spełnia.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej. Wymaga się posiadania środków finansowych lub zdolności kredytowej w ilości nie mniejszej niż 300 000 zł. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia lub nie spełnia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

  • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
  • wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;
  • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

  • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

 

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT: najniższa cena.

IV.3) Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian:

Strony dopuszczają możliwość zmian terminu zakończenia realizacji w przypadkach określonych poniżej: a) w przypadku wstrzymania lub zawieszenia robót przez Zamawiającego, lub gestora sieci wodociągowej albo elektroenergetycznej, b) działań osób trzecich lub organów władzy publicznej, które spowodują przerwanie lub czasowe zawieszenie realizacji zamówienia, c) z powodu działania tzw. siły wyższej nie pozwalającej na wykonanie zamówienia zgodnie z warunkami wykonania określonymi w SSTWiORB, d) w przypadku wykopalisk archeologicznych na obszarze terenu budowy uniemożliwiających wykonywanie robót, e) w przypadku znalezienia na terenie budowy przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych pochodzenia wojskowego, których termin usuwania będzie miał wpływ na termin realizacji robót. f) W przypadku zwiększenia zakresu robót w wyniku konieczności wykonania robot dodatkowych niezbędnych do realizacji całego Zamówienia, których Wykonawca nie mógł przewidzieć w chwili zawierania Umowy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.bip.malanow.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: siedzibie Zamawiającego.

IV.4.4) Termin składania ofert:22.07.2014 godzina 11:00, miejsce: w siedzibie Zamawiającego pokój nr 2 Punkt obsługi klienta.

IV.4.5) Termin związania ofertą:okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:Udział środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013. Działanie Odnowa i rozwój wsi realizowanej w ramach osi 3.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

Pismo: RIR.271.10.2014.RK/6                                                            Malanów dnia: 2014-08-19

P O W I A D O M I E N I E

o wyborze najkorzystniejszej oferty

Szanowni Państwo,

W związku z zakończeniem postępowania i dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty w procedurze prowadzonej na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.) w trybie przetarg nieograniczonyna: Budowa świetlicy w miejscowości Rachowa.

informujemy, iż najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:

 

Zakład Usług Budowlano - Remontowych

Zadworna 116A, 62-740 Tuliszków

na: Budowa świetlicy w miejscowości Rachowa za cenę 648 622.33 zł

Uzasadnienie wyboru: Najniższa cena

 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

 

Nr tematu

Nazwa i adres wykonawcy

(Nr oferty)

Punkty w kryterium Cena (koszt)

Razem punkty

1

Zakład Usług Budowlano - Remontowych

Zadworna 116A, 62-740 Tuliszków

(2)

  100,00

  100,00

W toku postępowania odrzucone zostały następujące oferty:

 

Lp.:

Nr oferty, nazwa i adres wykonawcy:

Uzasadnienie odrzucenia oferty:

1

1

Firma Budowlana KAR-BUD Kruszczyński Karol

Wiatraki 10

62-730 Dobra

Art. 89. ust.1 pkt 2

Oferowany zakres przedmiotu zamówienia jest niezgodny z opisem przedmiotu zamówienia. Zamawiający nie obejmował przedmiotem zamówienia wyposażenia boiska - Bibianna.

Uzasadnienie: Wykonawca w złożonej ofercie wskazał zakres zamówienia odmienny od zamieszczonego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, przez co trreść jego oferty nie odpowiada treści SIWZ.

 

Zamawiający nie wykluczył z postępowania żadnego wykonawcy.

Jednocześnie informujemy, że umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta, z zastrzeżeniem art. 183 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, w terminie  nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, o którym mowa powyżej, jeżeli zachodzą okoliczności wymienione w art. 94 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

 

Równocześnie zawiadamiamy, iż wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Prawo Zamówień Publicznych przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem art. 180 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Odwołanie wnosi się w terminach i formie, określonych w art. 182 oraz art. 180 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

  Rafał Kąciak

 

Załączniki

Ogłoszenie o zamówieniu na tablicę ogłoszeń (109kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (133kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Oświadczenie o spełnianiu warunków (32kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wykaz robót (36.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wykaz narzędzi (29.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (46kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej (46kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Formularz ofertowy (39kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wzór umowy na roboty budowlane (116.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
KOSZTORYS NAKŁADCZY - BUDOWLANE (167.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Architektura (3MB) Zapisz dokument  
KOSZTORYS NAKŁADCZY - INST. SANITARNE (119.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Branża sanitarna (3.2MB) Zapisz dokument  
KOSZTORYS NAKŁADCZY - INST. ELEKTRYCZNE (82.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Elektryka (1.5MB) Zapisz dokument  
Odpowiedź na zapytanie (82kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zestawienie złożonych ofert (87.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Powiadomienie o wyborze oferty (80.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Kąciak Rafał
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Kąciak Rafał
Data wprowadzenia:2014-07-04 09:49:20
Opublikował:Kąciak Rafał
Data publikacji:2014-07-04 11:20:04
Ostatnia zmiana:2014-08-19 10:34:51
Ilość wyświetleń:1184

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij