Numer ogłoszenia w BZP: 181868 - 2014;

Data zamieszczenia w BZP: 29.05.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA ROBOTY BUDOWLANE

 

Zamieszczanie ogłoszenia:obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:zamówienia publicznego.

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:Gmina Malanów , ul. Turecka 16, 62-709 Malanów, woj. wielkopolskie, tel. 063 2883083 w. 25.

Adres strony internetowej zamawiającego:http://www.bip.malanow.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:Administracja samorządowa.

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:Modernizacja SUW Czachulec Stary.

II.1.2) Rodzaj zamówienia:roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:Modernizacja stacji uzdatniania wody w Czachulcu Starym polegająca na budowie zbiornika retencyjnego, przebudowie budynku, utwardzeniu placu, remoncie ogrodzenia, zamontowaniu nowej armatury i instalacji elektrycznej.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):45.23.21.51-5, 45.31.00.00-3, 45.25.21.26-7.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:Zakończenie: 08.05.2015.

 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM: Informacja na temat wadium: 40 000.00 zł (słownie: czterdzieści tysięcy 00/100)

III.2) ZALICZKI: Nie przewiduje się

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.3.1) Wiedza i doświadczenie

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania wiedzy i doświadczenia. Zamawiający wymaga wykazanie realizacji co najmniej 3 instalacji oczyszczania i uzdatniania wody z których każda musi mieć wartość nie mniejszą niż 500 000 zł w przeciągu ostatnich 5 lat lub w czasie prowadzenia działalności jeśli okres ten jest krótszy. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia lub nie spełnia.

III.3.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej. Wymaga się posiadania środków finansowych lub zdolności kredytowej w ilosci nie mniejszej niż 500 000 zł. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia lub nie spełnia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

  • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
  • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

  • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY: przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Strony dopuszczają możliwość zmian terminu, o którym mowa w ust. 1 w przypadkach określonych poniżej: a) w przypadku wstrzymania lub zawieszenia robót przez Zamawiającego, lub gestora sieci wodociągowej albo elektroenergetycznej, b) działań osób trzecich lub organów władzy publicznej, które spowodują przerwanie lub czasowe zawieszenie realizacji zamówienia, c) z powodu działania tzw. siły wyższej nie pozwalającej na wykonanie zamówienia zgodnie z warunkami wykonania określonymi w STWiOR, d) w przypadku wykopalisk archeologicznych na obszarze terenu budowy uniemożliwiających wykonywanie robót, e) w przypadku znalezienia na terenie budowy przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych pochodzenia wojskowego, których termin usuwania będzie miał wpływ na termin realizacji robót. f) W przypadku zwiększenia zakresu robót w wyniku konieczności wykonania robot dodatkowych niezbędnych do realizacji całego Zamówienia, których Wykonawca nie mógł przewidzieć w chwili zawierania Umowy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.bip.malanow.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: siedzibie Zamawiającego.

IV.4.2) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:03.07.2014 godzina 11:00, miejsce: w siedzibie Zamawiającego pokój nr Punkt obsługi interesanta.

IV.4.3) Termin związania ofertą:okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.4) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:Roboty będą realizowane w ramach projektu pt Modernizacja SUV Czachulec Stary, montaż przydomowych oczyszczalni ścieków wraz z zakupem sprzętu asenizacyjnego. Projekt współfinansowany w ramach PROW 2007-2013, działanie 321. Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej..

IV.4.5) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

 

Pismo: RIR.271.8.2014.RK/11                                                            Malanów dnia: 2014-08-11

 

P O W I A D O M I E N I E

o wyborze najkorzystniejszej oferty

Szanowni Państwo,

W związku z zakończeniem postępowania i dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty w procedurze prowadzonej na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.) w trybie przetarg nieograniczonyna: Modernizacja SUW Czachulec Stary

informujemy, iż najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:

 

PPHU AUTOMATYK Barbara Kondratowicz, Zbiersk Cukrownia 68/2

62-830 Zbiersk za cenę 1 464 335.74 zł

Uzasadnienie wyboru: Najniższa cena

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

 

Nazwa i adres wykonawcy

(Nr oferty)

Punkty w kryterium Cena (koszt)

Razem punktów

PPHU AUTOMATYK Barbara Konratowicz

Zbiersk Cukrownia 68/2 62-830 Zbiersk

(6)

  100,00

  100,00

W toku postępowania odrzucone zostały następujące oferty:

 

Lp.

Nr oferty, nazwa i adres wykonawcy:

Uzasadnienie odrzucenia oferty:

1

1

WATERTECH Dorota Grzelak - Kowalczyk

Świtezianki 16 91-496 Łódź

Art. 89. ust.1 pkt 5

Oferta została odrzucona ponieważ wykonawca został wykluczony

2

2

HYDRO Partner Sp. z o. o.

Gronowska 4a 64-100 Leszno

Art. 89. ust.1 pkt 5

Oferta została odrzucona ponieważ wykonawca został wykluczony

3

3

GUTKOWSKI Gutkowski Jan

17 stycznia 92 64-100 Leszno

Art. 89. ust.1 pkt 5

Oferta została odrzucona ponieważ wykonawca został wykluczony

4

4

HYDROTERM Zygmunt Biernacki

Skalarowa 16 /13 85-436 Bydgoszcz

Art. 89. ust.1 pkt 5

Oferta została odrzucona ponieważ wykonawca został wykluczony

5

5

H2Optim Sp z o. o. Sp. k.

Kwarcowa 2 62-002 Suchy Las

Art. 89. ust.1 pkt 5

Oferta została odrzucona ponieważ wykonawca został wykluczony

6

7

ROSMOSIS - Wawrzyniak Sp. z o. o.

Perzyce 46 63-760 Zduny

Art. 89. ust.1 pkt 5

Oferta została odrzucona ponieważ wykonawca został wykluczony

7

8

HYDRO-MARKO Sp. z o. o. Sp. k.

Wojska Polskiego 139

63-200 Jarocin

Art. 89. ust.1 pkt 5

Oferta została odrzucona ponieważ wykonawca został wykluczony

Zamawiający wykluczył z postępowania:

 

Lp.

Nazwa i adres wykonawcy:

Uzasadnienie wykluczenia wykonawcy:

1

GUTKOWSKI Gutkowski Jan

17 stycznia 92  64-100 Leszno

Art. 24 ust. 2 pkt 4. Wykonawca nie złożył gwarancji wadialnej na przedłużony okres związania ofertą

2

H2Optim Sp z o. o. Sp. k.

Kwarcowa 2  62-002 Suchy Las

Art. 24 ust. 2 pkt 4. Wykonawca nie złożył gwarancji wadialnej na przedłużony okres związania ofertą

3

HYDRO Partner Sp. z o. o.

Gronowska 4a  64-100 Leszno

Art. 24 ust. 2 pkt 4. Wykonawca nie złożył gwarancji wadialnej na przedłużony okres związania ofertą

4

HYDRO-MARKO Sp. z o. o. Sp. k.

Wojska Polskiego 139  63-200 Jarocin

Art. 24 ust. 2 pkt 4. Wykonawca nie złożył gwarancji wadialnej na przedłużony okres związania ofertą

5

HYDROTERM Zygmunt Biernacki

Skalarowa 16 /13 85-436 Bydgoszcz

Art. 24 ust. 2 pkt 4. Wykonawca nie złożył gwarancji wadialnej na przedłużony okres związania ofertą

6

ROSMOSIS-Wawrzyniak Sp. z o. o.

Perzyce 46  63-760 Zduny

Art. 24 ust. 2 pkt 4. Wykonawca nie złożył gwarancji wadialnej na przedłużony okres związania ofertą

7

WATERTECH Dorota Grzelak - Kowalczyk

Świtezianki 16  91-496 Łódź

Art. 24 ust. 2 pkt 4. Wykonawca nie złożył gwarancji wadialnej na przedłużony okres związania ofertą

 

Jednocześnie informujemy, że umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta, z zastrzeżeniem art. 183 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, w terminie  nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, o którym mowa powyżej, jeżeli zachodzą okoliczności wymienione w art. 94 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

 

Równocześnie zawiadamiamy, iż wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Prawo Zamówień Publicznych przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem art. 180 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Odwołanie wnosi się w terminach i formie, określonych w art. 182 oraz art. 180 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

  Rafał Kąciak