Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Malanów

Kolorowy pasek

Modernizacja SUW Czachulec Stary

Numer ogłoszenia w BZP: 181868 - 2014;

Data zamieszczenia w BZP: 29.05.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA ROBOTY BUDOWLANE

 

Zamieszczanie ogłoszenia:obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:zamówienia publicznego.

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:Gmina Malanów , ul. Turecka 16, 62-709 Malanów, woj. wielkopolskie, tel. 063 2883083 w. 25.

Adres strony internetowej zamawiającego:http://www.bip.malanow.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:Administracja samorządowa.

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:Modernizacja SUW Czachulec Stary.

II.1.2) Rodzaj zamówienia:roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:Modernizacja stacji uzdatniania wody w Czachulcu Starym polegająca na budowie zbiornika retencyjnego, przebudowie budynku, utwardzeniu placu, remoncie ogrodzenia, zamontowaniu nowej armatury i instalacji elektrycznej.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):45.23.21.51-5, 45.31.00.00-3, 45.25.21.26-7.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:Zakończenie: 08.05.2015.

 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM: Informacja na temat wadium: 40 000.00 zł (słownie: czterdzieści tysięcy 00/100)

III.2) ZALICZKI: Nie przewiduje się

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.3.1) Wiedza i doświadczenie

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania wiedzy i doświadczenia. Zamawiający wymaga wykazanie realizacji co najmniej 3 instalacji oczyszczania i uzdatniania wody z których każda musi mieć wartość nie mniejszą niż 500 000 zł w przeciągu ostatnich 5 lat lub w czasie prowadzenia działalności jeśli okres ten jest krótszy. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia lub nie spełnia.

III.3.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej. Wymaga się posiadania środków finansowych lub zdolności kredytowej w ilosci nie mniejszej niż 500 000 zł. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia lub nie spełnia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

  • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
  • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

  • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY: przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Strony dopuszczają możliwość zmian terminu, o którym mowa w ust. 1 w przypadkach określonych poniżej: a) w przypadku wstrzymania lub zawieszenia robót przez Zamawiającego, lub gestora sieci wodociągowej albo elektroenergetycznej, b) działań osób trzecich lub organów władzy publicznej, które spowodują przerwanie lub czasowe zawieszenie realizacji zamówienia, c) z powodu działania tzw. siły wyższej nie pozwalającej na wykonanie zamówienia zgodnie z warunkami wykonania określonymi w STWiOR, d) w przypadku wykopalisk archeologicznych na obszarze terenu budowy uniemożliwiających wykonywanie robót, e) w przypadku znalezienia na terenie budowy przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych pochodzenia wojskowego, których termin usuwania będzie miał wpływ na termin realizacji robót. f) W przypadku zwiększenia zakresu robót w wyniku konieczności wykonania robot dodatkowych niezbędnych do realizacji całego Zamówienia, których Wykonawca nie mógł przewidzieć w chwili zawierania Umowy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.bip.malanow.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: siedzibie Zamawiającego.

IV.4.2) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:03.07.2014 godzina 11:00, miejsce: w siedzibie Zamawiającego pokój nr Punkt obsługi interesanta.

IV.4.3) Termin związania ofertą:okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.4) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:Roboty będą realizowane w ramach projektu pt Modernizacja SUV Czachulec Stary, montaż przydomowych oczyszczalni ścieków wraz z zakupem sprzętu asenizacyjnego. Projekt współfinansowany w ramach PROW 2007-2013, działanie 321. Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej..

IV.4.5) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

 

Pismo: RIR.271.8.2014.RK/11                                                            Malanów dnia: 2014-08-11

 

P O W I A D O M I E N I E

o wyborze najkorzystniejszej oferty

Szanowni Państwo,

W związku z zakończeniem postępowania i dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty w procedurze prowadzonej na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.) w trybie przetarg nieograniczonyna: Modernizacja SUW Czachulec Stary

informujemy, iż najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:

 

PPHU AUTOMATYK Barbara Kondratowicz, Zbiersk Cukrownia 68/2

62-830 Zbiersk za cenę 1 464 335.74 zł

Uzasadnienie wyboru: Najniższa cena

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

 

Nazwa i adres wykonawcy

(Nr oferty)

Punkty w kryterium Cena (koszt)

Razem punktów

PPHU AUTOMATYK Barbara Konratowicz

Zbiersk Cukrownia 68/2 62-830 Zbiersk

(6)

  100,00

  100,00

W toku postępowania odrzucone zostały następujące oferty:

 

Lp.

Nr oferty, nazwa i adres wykonawcy:

Uzasadnienie odrzucenia oferty:

1

1

WATERTECH Dorota Grzelak - Kowalczyk

Świtezianki 16 91-496 Łódź

Art. 89. ust.1 pkt 5

Oferta została odrzucona ponieważ wykonawca został wykluczony

2

2

HYDRO Partner Sp. z o. o.

Gronowska 4a 64-100 Leszno

Art. 89. ust.1 pkt 5

Oferta została odrzucona ponieważ wykonawca został wykluczony

3

3

GUTKOWSKI Gutkowski Jan

17 stycznia 92 64-100 Leszno

Art. 89. ust.1 pkt 5

Oferta została odrzucona ponieważ wykonawca został wykluczony

4

4

HYDROTERM Zygmunt Biernacki

Skalarowa 16 /13 85-436 Bydgoszcz

Art. 89. ust.1 pkt 5

Oferta została odrzucona ponieważ wykonawca został wykluczony

5

5

H2Optim Sp z o. o. Sp. k.

Kwarcowa 2 62-002 Suchy Las

Art. 89. ust.1 pkt 5

Oferta została odrzucona ponieważ wykonawca został wykluczony

6

7

ROSMOSIS - Wawrzyniak Sp. z o. o.

Perzyce 46 63-760 Zduny

Art. 89. ust.1 pkt 5

Oferta została odrzucona ponieważ wykonawca został wykluczony

7

8

HYDRO-MARKO Sp. z o. o. Sp. k.

Wojska Polskiego 139

63-200 Jarocin

Art. 89. ust.1 pkt 5

Oferta została odrzucona ponieważ wykonawca został wykluczony

Zamawiający wykluczył z postępowania:

 

Lp.

Nazwa i adres wykonawcy:

Uzasadnienie wykluczenia wykonawcy:

1

GUTKOWSKI Gutkowski Jan

17 stycznia 92  64-100 Leszno

Art. 24 ust. 2 pkt 4. Wykonawca nie złożył gwarancji wadialnej na przedłużony okres związania ofertą

2

H2Optim Sp z o. o. Sp. k.

Kwarcowa 2  62-002 Suchy Las

Art. 24 ust. 2 pkt 4. Wykonawca nie złożył gwarancji wadialnej na przedłużony okres związania ofertą

3

HYDRO Partner Sp. z o. o.

Gronowska 4a  64-100 Leszno

Art. 24 ust. 2 pkt 4. Wykonawca nie złożył gwarancji wadialnej na przedłużony okres związania ofertą

4

HYDRO-MARKO Sp. z o. o. Sp. k.

Wojska Polskiego 139  63-200 Jarocin

Art. 24 ust. 2 pkt 4. Wykonawca nie złożył gwarancji wadialnej na przedłużony okres związania ofertą

5

HYDROTERM Zygmunt Biernacki

Skalarowa 16 /13 85-436 Bydgoszcz

Art. 24 ust. 2 pkt 4. Wykonawca nie złożył gwarancji wadialnej na przedłużony okres związania ofertą

6

ROSMOSIS-Wawrzyniak Sp. z o. o.

Perzyce 46  63-760 Zduny

Art. 24 ust. 2 pkt 4. Wykonawca nie złożył gwarancji wadialnej na przedłużony okres związania ofertą

7

WATERTECH Dorota Grzelak - Kowalczyk

Świtezianki 16  91-496 Łódź

Art. 24 ust. 2 pkt 4. Wykonawca nie złożył gwarancji wadialnej na przedłużony okres związania ofertą

 

Jednocześnie informujemy, że umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta, z zastrzeżeniem art. 183 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, w terminie  nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, o którym mowa powyżej, jeżeli zachodzą okoliczności wymienione w art. 94 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

 

Równocześnie zawiadamiamy, iż wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Prawo Zamówień Publicznych przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem art. 180 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Odwołanie wnosi się w terminach i formie, określonych w art. 182 oraz art. 180 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

  Rafał Kąciak

 

Załączniki

Ogłoszenie o zamówieniu (99.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (134.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Formularz ofertowy (39kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Oświadczenie o spełnianiu warunków (32kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wykaz robót (35.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej (45.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Obmiar SUW (16.6MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Obmiar technologii po zmianach. (211.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Projekt umowy (126kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
STWiOR budowlany (625.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
STWIOR_-_Technologia_Elaktryka_i_AKPIA (953.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Projekt architektoniczno - budowlany (2.6MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Dokumentacja technologii SUW (7.8MB) Zapisz dokument  
Dokumentacja Elektryki i AKPIA (7.6MB) Zapisz dokument  
Odpowiedź na zapytania (85.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zmiana ogłoszenia (84.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Powiadomienie o zmianach (73.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Powiadomienie o zmianach w treści SIWZ (72.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Powiadomienie o III zmianach w SIWZ (75.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ nr 2 (101.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zestawienie ofert (91.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (87.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Kąciak Rafał
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Kąciak Rafał
Data wprowadzenia:2014-05-29 13:52:22
Opublikował:Kąciak Rafał
Data publikacji:2014-05-29 14:03:21
Ostatnia zmiana:2014-08-11 13:49:57
Ilość wyświetleń:2098

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij