KOMUNIKAT

 W związku z nadejściem sezonu grzewczego i wynikającymi z tego faktu zagrożeniami pożarowymi spowodowanymi zwiększonym użyciem urządzeń grzewczych Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Turku zwraca się z prośbą o zwrócenie uwagi społeczeństwa na zabezpieczenie obejść przed możliwością powstania pożaru.
 Przypominamy o zwróceniu uwagi na problem bezpiecznej pożarowo eksploatacji różnego rodzaju grzejników elektrycznych oraz gazowych, które pozostawione bez dozoru oraz w pobliżu materiałów palnych np. odzież, meble, elementy wystroju wnętrz, itp. mogą stać się przyczyną powstania pożaru. Ustawienie tych grzejników bezpośrednio na podłożu palnym może również doprowadzić do pożaru. 
Do częstych przyczyn powstania pożaru należy zaliczyć również zwarcie instalacji elektrycznej spowodowane jej przeciążeniem w wyniku podłączenia dodatkowych urządzeń służących do ogrzewania pomieszczeń.
Przypominamy, że zgodnie z Ustawą Prawo budowlane należy poddawać okresowej kontroli, co najmniej raz na 5 lat stan techniczny instalacji elektrycznej w zakresie sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, a także oporności izolacji przewodów.
Częstymi przyczynami pożarów jest zły stan techniczny przewodów kominowych, wynikający m.in. z niewłaściwej ich budowy lub braku konserwacji oraz nie usuwania zanieczyszczeń, a także składowanie bezpośrednio przy uszkodzonych przewodach kominowych spalinowych materiałów palnych typu papier, szmaty, drewno, itp. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006r.  w sprawie  ochrony  przeciwpożarowej  budynków,  innych  obiektów budowlanych i terenów w obiektach, w których odbywa się proces spalania paliwa stałego (np. drewno, węgiel, miał) należy usuwać zanieczyszczenia z przewodów dymowych i spalinowych – co najmniej cztery razy w roku, a od palenisk opalanych paliwem płynnym i gazowym – co najmniej dwa razy w roku.
 Pragniemy zwrócić uwagę na właściwą eksploatację i konserwację pieców centralnego ogrzewania. Przypominamy o zachowaniu właściwych odległości składowania opału od pieca oraz zakazie składowania przy palenisku materiałów łatwopalnych.
Corocznie w sezonie zimowym w wyniku wad urządzeń ogrzewczych i niewłaściwej eksploatacji tych urządzeń Państwowa Straż Pożarna w Turku odnotowuje pożary.
 Zwracając uwagę na powyższe wskazania oraz stosując się do zaleceń producentów sprzętu grzewczego w celu ich bezpiecznej eksploatacji oraz opierając się na własnej intuicji i rozsądku przyczynimy się do zmniejszenia ryzyka powstania pożaru, a tym samym bezpieczniejsze będzie życie i zdrowie nasze oraz naszych współlokatorów.

Komendant Powiatowy 
Państwowej Straży Pożarnej
w Turku
st. bryg. Leonard Soja