WÓJT GMINY MALANÓW
Ogłasza otwarty konkurs dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pozytku publicznego i o wolontariacie na realizacje w 2010 r. zadania pożytku publicznego.

Szczegóły do pobrania poniżej