OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM NA USŁUGĘ

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Malanów
Numer ogłoszenia w BZP: 134400 - 2014

Data zamieszczenia w BZP: 18.04.2014
 

Zamieszczanie ogłoszenia:obowiązkowe.

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:Gmina Malanów , ul. Turecka 16, 62-709 Malanów, woj. wielkopolskie, tel. 063 2883083 w. 25. Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.bip.malanow.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:Administracja samorządowa.

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

II.1.2) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:24 odbiory odpadów komunalnych zmieszanych i 8 odbiorów odpadów posegregowanych na 3 frakcje.

II.1.3) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):90.53.30.00-2, 90.51.40.00-3, 90.51.31.00-7, 90.51.12.00-4.

II.1.4) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej lub oferty wariantowej:nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:Zakończenie: 30.06.2015.

 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM: Informacja na temat wadium:5 000.00 zł (słownie: pięć tysięcy 00/100)

III.2) ZALICZKI:nie przewiduje się.

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania:

 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Zamawiający wymaga: aktualnego wpisu do rejestru działalności regulowanej prowadzonego przez Wójta Gminy Malanów w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, o którym mowa w art. 9b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399); aktualnego zezwolenia starosty na transport odpadów komunalnych, w tym odpadów niebezpiecznych, o którym mowa w ustawie o odpadach; wpisu do rejestru zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny prowadzonego przez Marszałka województwa lub przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska, do czasu utworzenia ww. rejestru przez Marszałka Województwa. W przypadku posiadania instalacji odzysku i unieszkodliwiania odpadów, aktualnego zezwolenia na wytwarzanie odpadów związanych z eksploatacją niniejszej instalacji. Aktualnego zezwolenia na zbieranie odpadów i zezwolenie na przetwarzanie odpadów w instalacji odzysku i unieszkodliwiania odpadów. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia lub nie spełnia.

III.3.2) Potencjał techniczny

Wykonawca musi dysponować co najmniej dwoma pojazdami przystosowanymi do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych (masa całkowita pojazdu nie mniejsza niz 10 Mg) i jednym pojazdem umożliwiającym odbiór odpadów z nieruchomości trudnodostępnych (drogi gruntowe, wąskie, przebiegające przez teren zadrzewiony, leśny) o masie całkowitej nie mniejszej niż 3,5 MG. Zamawiający wymaga aby wszystkie pojazdy wykonawcy spełniały normę emisji spalin co najmniej EURO III i były wyposażone system monitoringu bazującego na systemie pozycjonowania satelitarnego, umożliwiający trwale zapisywanie, przechowywanie i odczytywanie danych o położeniu i miejscach postoju oraz czujników zapisujących dane o miejscach wyładunku odpadów umożliwiający weryfikację tych danych. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

  • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
  • wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych:

  • Dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że: nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

  • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT: najniższa cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE:  Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.bip.malanow.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: siedzibie Zamawiającego.

IV.5) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:08.05.2014 godzina 09:30, miejsce: w siedzibie Zamawiającego pokój nr punkt obsługi interesanta.

IV.6) Termin związania ofertą:okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.7) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

  

Pismo: RIR.271.5.2014.RK/11                                                            Malanów dnia: 2014-05-08

P O W I A D O M I E N I E

o wyborze najkorzystniejszej oferty

Szanowni Państwo,

W związku z zakończeniem postępowania i dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty w procedurze prowadzonej na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.) w trybie przetarg nieograniczonyna: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Malanów

informujemy, iż najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:

 

Zakład Oczyszczania GMI-TUR Wiesław Baranowski Paderewskiego 17, 62-700 Turek

na: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Malanów za cenę 328 991.93 zł

Uzasadnienie wyboru: Najniższa cena

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

 

Nazwa i adres wykonawcy

(Nr oferty)

Punkty w kryterium Cena (koszt)

Razem punktów

Zakład Oczyszczania GMI-TUR Wiesław Baranowski

Paderewskiego 17 62-700 Turek

(4)

  100,00

  100,00

EKO-GAB s.c.

Kowale Pańskie Kolonia 11a  62-704 Kawęczyn

(1)

  73,11

  73,11

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych S. A. w Kaliszu

Bażancia 1A 62-800 Kalisz

(3)

  71,51

  71,51

W toku postępowania odrzucone zostały następujące oferty:

 

Lp.:

Nr oferty, nazwa i adres wykonawcy:

Uzasadnienie odrzucenia oferty:

1

2

Firma Usługowo Handlowa JARTEX Szczepan Jarantowski

Zakopiańska 12

62-800 Kalisz

Art. 89. ust.1 pkt 5

Nie spełniono warunku: Potencjał techniczny

Uzasadnienie: Oferta została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

 Zamawiający wykluczył z postępowania:

 

Lp.:

Nazwa i adres wykonawcy:

Uzasadnienie wykluczenia wykonawcy:

1

Firma Usługowo Handlowa JARTEX Szczepan Jarantowski

Zakopiańska 12 

62-800 Kalisz

Art. 24 ust. 2 pkt 4

Nie spełniono warunku: Potencjał techniczny

Uzasadnienie: Zamawiający wymagał posiadania potencjału technicznego w postaci dysponowania co najmniej dwoma pojazdami przystosowanymi do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych (masa całkowita pojazdu nie mniejsza niż 10 Mg) i jednym pojazdem umożliwiającym odbiór odpadów z nieruchomości trudnodostępnych (drogi gruntowe, wąskie, przebiegające przez teren zadrzewiony, leśny) o masie całkowitej nie mniejszej niż 3,5 MG. Wszystkie pojazdy wykonawcy muszą spełniać normę emisji spalin co najmniej EURO III i  być wyposażone system monitoringu bazującego na systemie pozycjonowania satelitarnego, umożliwiający trwale zapisywanie, przechowywanie i odczytywanie danych o położeniu i miejscach postoju oraz czujników zapisujących dane o miejscach wyładunku odpadów umożliwiający weryfikację tych danych. Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych Wykonawcy wskazuje że dysponuje on pojazdami o normie emisji spalin gorszej niż minimalna wymagana norma EURO III.

 Jednocześnie informujemy, że umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta, z zastrzeżeniem art. 183 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, w terminie  nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, o którym mowa powyżej, jeżeli zachodzą okoliczności wymienione w art. 94 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Równocześnie zawiadamiamy, iż wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Prawo Zamówień Publicznych przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem art. 180 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Odwołanie wnosi się w terminach i formie, określonych w art. 182 oraz art. 180 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.