Środowiskowy Dom Samopomocy w Miłaczewie
jest dziennym ośrodkiem wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi typu A i B, przeznaczonym dla 38  osób
, w tym:

Typ A – dla  osób przewlekle psychicznie chorych,
Typ B – dla  osób upośledzonych umysłowo,


Do Środowiskowego Domu Samopomocy w Miłaczewie mogą być kierowane osoby zamieszkałe na terenie Gminy Malanów, a także  uczestnikami zajęć mogą być mieszkańcy sąsiednich gmin, jeżeli Dom dysponuje wolnymi miejscami oraz zostało zawarte porozumienie na realizację zadania publicznego między odpowiednimi organami jednostek samorządu terytorialnego.

Celem działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Miłaczewie jest:
1. organizowanie oparcia społecznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
2. przeciwdziałanie izolacji społecznej poprzez utrzymywanie osób z zaburzeniami psychicznymi w ich naturalnym środowisku,
3. kształtowanie właściwych postaw społecznych – integracja społeczna ze środowiskiem lokalnym.

Do zadań Środowiskowego Domu Samopomocy w Miłaczewie należy:
1. podtrzymywanie i rozwijanie u osób z zaburzeniami psychicznymi umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia,
2. organizowanie zajęć dostosowanych do stanu zdrowia, sprawności psychofizycznej i szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności,
3. pobudzenie społecznej aktywności w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych.

Środowiskowy Dom Samopomocy w Miłaczewie zapewnia usługi, których zakres i rodzaj wynika z programów działalności Domu i rocznych planów pracy, opracowywanych oddzielnie dla uczestników przewlekle chorych psychicznie i oddzielnie dla uczestników upośledzonych umysłowo, obejmuje w szczególności:
1) treningi funkcjonowania w codziennym życiu, w tym m.in.: trening dbałości o wygląd zewnętrzny, trening higieniczny, trening kulinarny, trening umiejętności praktycznych, trening gospodarowania własnymi środkami finansowymi, trening porządkowy,
2) treningi umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów, inne treningi umiejętności społecznych, zajęcia grupowe o charakterze terapeutycznym i edukacyjnym, m.in.: zebrania społeczności, psychoedukacja i profilaktyka zdrowia, zajęcia integracyjno-poznawcze,
3) treningi umiejętności spędzania czasu wolnego, w tym: zajęcia rozwijające ekspresję twórczą: muzykowanie, zajęcia teatralne, różnorodne zajęcia plastyczne, udział w spotkaniach towarzyskich i kulturalnych, imprezach okolicznościowych, inne zajęcia ogólnorozwijające,
4) poradnictwo psychologiczne, m.in. rozmowy wspierające dla uczestników i ich rodzin,
5) pomoc w załatwianiu spraw urzędowych,
6) pomoc w dostępie do niezbędnych świadczeń zdrowotnych, w tym uzgadnianie i pilnowanie terminów wizyt u lekarza, pomoc w zakupie leków, pomoc w dotarciu do jednostek ochrony zdrowia,
7) niezbędną opiekę,
8) terapię ruchową, w tym: zajęcia sportowe, turystykę i rekreację,
9) inne formy postępowania przygotowujące do uczestnictwa w warsztatach terapii zajęciowej lub podjęcia zatrudnienia, w tym w warunkach pracy chronionej.

W czasie pobytu w Domu uczestnicy korzystają z wszelkich dostępnych form zajęć, zgodnie z indywidualnym planem postępowania wspierająco-aktywizującego.

Dom umożliwia uczestnikom spożywanie gorącego posiłku w ramach treningu kulinarnego.

Dom zapewnia transport na zajęcia oraz z zajęć do miesjca zamieszkania.