Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Malanów

Kolorowy pasek

Montaż 34 przydomowych oczyszczalni ścieków

 

Montaż 34 przydomowych oczyszczalni ścieków

Numer ogłoszenia w BZP: 79156 - 2014;

Data zamieszczenia w BZP: 10.03.2014

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Malanów , ul. Turecka 16, 62-709 Malanów, woj. wielkopolskie, tel.

063 2883083 w. 25. Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.bip.malanow.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Montaż 34 przydomowych oczyszczalni

ścieków.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Montaż 34

przydomowych oczyszczalni ścieków zgodnie z załączonym obmiarem robót.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.33.24.00-7, 45.33.23.00-6.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 3.

 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,

FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM: 8 000.00 zł (słownie: osiem tysięcy 00/100)

III.2) ZALICZKI: Nie przewiduje się

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA

OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.3.1) Wiedza i doświadczenie

Zamawiający wymaga wykazanie realizacji co najmniej 3 robót (umów) z których każda musi

zawierać zakres nie mniejszy niż montaż 30 przydomowych oczyszczalni ścieków w technologii

osadnika gnilnego i drenażu w przeciągu ostatnich 5 lat. O udzielenie zamówienia mogą

ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania wiedzy i doświadczenia.

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia lub nie

spełnia.

III.3.2) Potencjał techniczny

Wymagane jest wykazanie przez wykonawcę w dyspozycji na potrzeby realizacji zamówienia

dwóch koparko-ładowarek i jednej minikoparki hydraulicznej, samochodu dostawczego

skrzyniowego o masie załadunku powyżej 3 500 kg, oraz zagęszczarki mechanicznej rewersyjnej o

masie nie mniejszej niż 100 kg. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy

spełniają warunki, dotyczące dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym. Ocena

spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia lub nie spełnia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ

WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W

POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1

USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art.

22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

należy przedłożyć:

. wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem

terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli

okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i

wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących

najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty

oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i

prawidłowo ukończone;

. wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy

usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie

do dysponowania tymi zasobami;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1

ustawy, należy przedłożyć:

. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

. aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że

wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał

przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub

wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej

niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w

postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

. aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy

Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z

opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że

uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych

płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione

nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie

do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej

Polskiej, przedkłada:

III.4.4) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania

potwierdzający, że:

. nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i

zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na

raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu -

wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o

dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

. nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie

wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do

udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.5) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

. lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16

lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy

do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5) Formularz oferty na roboty

budowlane;

 

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT: najniższa cena.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE: Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków

zamówienia: http://www.bip.malanow.pl. Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: siedzibie

Zamawiającego.

IV.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:

27.03.2014 godzina 12:00, miejsce: w siedzibie Zamawiającego pokój nr Punkt obsługi interesanta.

IV.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.6) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze

środków Unii Europejskiej: Roboty będą realizowane w ramach projektu pt Modernizacja SUV

Czachulec Stary, montaż przydomowych oczyszczalni ścieków wraz z zakupem sprzętu

asenizacyjnego. Projekt współfinansowany w ramach PROW 2007-2013, działanie 321.

Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej..

IV.7) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w

przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz

niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie

Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na

sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

Gmina Malanów

Turecka 16

62-709 Malanów

Pismo: RIR.271.3.2014.RK/7                                                           Malanów dnia: 2014-04-15

 

P O W I A D O M I E N I E o wyborze najkorzystniejszej oferty

Szanowni Państwo,

W związku z zakończeniem postępowania i dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty w procedurze prowadzonej na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.) w trybie przetarg nieograniczonyna:

Montaż 34 przydomowych oczyszczalni ścieków

informujemy, iż najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:

 

Bio Hydro System s. c. Paulina Sztajnert Michał Sztajnert

Czapliniecka 50, 97-400 Bełchatów

na: Montaż 34 przydomowych oczyszczalni ścieków. za cenę 356 434.14 zł

Uzasadnienie wyboru: Najniższa cena

 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

 

Nr tematu

Nazwa i adres wykonawcy

(Nr oferty)

Cena (koszt)

Razem punkty

1

Bio Hydro System s. c. Paulina Sztajnert Michał Sztajnert

Czapliniecka 50, 97-400 Bełchatów

(2)

  100,00

  100,00

1

ZUH inż. Z. Dylewski

Górna 20A, 87-600 Lipno

(1)

  95,61

  95,61

1

 

PHU ECO-PLAST Tomasz Białas

Zachodnia 34 63-300 Pleszew

(3)

  84,68

  84,68

W toku postępowania nie odrzucono żadnej oferty.

 

Zamawiający nie wykluczył z postępowania żadnego wykonawcy.

 

Jednocześnie informujemy, że umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta, z zastrzeżeniem art. 183 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, w terminie  nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, o którym mowa powyżej, jeżeli zachodzą okoliczności wymienione w art. 94 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

 

Równocześnie zawiadamiamy, iż wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Prawo Zamówień Publicznych przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem art. 180 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Odwołanie wnosi się w terminach i formie, określonych w art. 182 oraz art. 180 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Rafał Kąciak

Załączniki

Ogłoszenie o zamówieniu (97.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (129.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Oświadczenie o spełnianiu warunków (32kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wykaz robót (35.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wykaz narzędzi (34.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (45.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej (46kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wzór oferty elektronicznej (23kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Przedmiar robót (21.7MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wzór umowy na roboty budowlane (118.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Odpowiedź na zapytania 1 (83.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Odpowiedź na zapytania 2 (83.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zmiana ogłoszenia i treści SIWZ (88.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (81.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Kąciak Rafał
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Kąciak Rafał
Data wprowadzenia:2014-03-10 13:44:56
Opublikował:Kąciak Rafał
Data publikacji:2014-03-10 14:01:42
Ostatnia zmiana:2014-04-16 11:16:44
Ilość wyświetleń:2144

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij