Montaż 34 przydomowych oczyszczalni ścieków

Numer ogłoszenia w BZP: 79156 - 2014;

Data zamieszczenia w BZP: 10.03.2014

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Malanów , ul. Turecka 16, 62-709 Malanów, woj. wielkopolskie, tel.

063 2883083 w. 25. Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.bip.malanow.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Montaż 34 przydomowych oczyszczalni

ścieków.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Montaż 34

przydomowych oczyszczalni ścieków zgodnie z załączonym obmiarem robót.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.33.24.00-7, 45.33.23.00-6.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 3.

 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,

FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM: 8 000.00 zł (słownie: osiem tysięcy 00/100)

III.2) ZALICZKI: Nie przewiduje się

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA

OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.3.1) Wiedza i doświadczenie

Zamawiający wymaga wykazanie realizacji co najmniej 3 robót (umów) z których każda musi

zawierać zakres nie mniejszy niż montaż 30 przydomowych oczyszczalni ścieków w technologii

osadnika gnilnego i drenażu w przeciągu ostatnich 5 lat. O udzielenie zamówienia mogą

ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania wiedzy i doświadczenia.

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia lub nie

spełnia.

III.3.2) Potencjał techniczny

Wymagane jest wykazanie przez wykonawcę w dyspozycji na potrzeby realizacji zamówienia

dwóch koparko-ładowarek i jednej minikoparki hydraulicznej, samochodu dostawczego

skrzyniowego o masie załadunku powyżej 3 500 kg, oraz zagęszczarki mechanicznej rewersyjnej o

masie nie mniejszej niż 100 kg. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy

spełniają warunki, dotyczące dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym. Ocena

spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia lub nie spełnia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ

WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W

POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1

USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art.

22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

należy przedłożyć:

. wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem

terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli

okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i

wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących

najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty

oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i

prawidłowo ukończone;

. wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy

usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie

do dysponowania tymi zasobami;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1

ustawy, należy przedłożyć:

. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

. aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że

wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał

przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub

wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej

niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w

postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

. aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy

Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z

opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że

uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych

płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione

nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie

do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej

Polskiej, przedkłada:

III.4.4) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania

potwierdzający, że:

. nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i

zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na

raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu -

wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o

dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

. nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie

wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do

udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.5) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

. lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16

lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy

do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5) Formularz oferty na roboty

budowlane;

 

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT: najniższa cena.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE: Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków

zamówienia: http://www.bip.malanow.pl. Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: siedzibie

Zamawiającego.

IV.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:

27.03.2014 godzina 12:00, miejsce: w siedzibie Zamawiającego pokój nr Punkt obsługi interesanta.

IV.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.6) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze

środków Unii Europejskiej: Roboty będą realizowane w ramach projektu pt Modernizacja SUV

Czachulec Stary, montaż przydomowych oczyszczalni ścieków wraz z zakupem sprzętu

asenizacyjnego. Projekt współfinansowany w ramach PROW 2007-2013, działanie 321.

Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej..

IV.7) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w

przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz

niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie

Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na

sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

Gmina Malanów

Turecka 16

62-709 Malanów

Pismo: RIR.271.3.2014.RK/7                                                           Malanów dnia: 2014-04-15

 

P O W I A D O M I E N I E o wyborze najkorzystniejszej oferty

Szanowni Państwo,

W związku z zakończeniem postępowania i dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty w procedurze prowadzonej na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.) w trybie przetarg nieograniczonyna:

Montaż 34 przydomowych oczyszczalni ścieków

informujemy, iż najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:

 

Bio Hydro System s. c. Paulina Sztajnert Michał Sztajnert

Czapliniecka 50, 97-400 Bełchatów

na: Montaż 34 przydomowych oczyszczalni ścieków. za cenę 356 434.14 zł

Uzasadnienie wyboru: Najniższa cena

 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

 

Nr tematu

Nazwa i adres wykonawcy

(Nr oferty)

Cena (koszt)

Razem punkty

1

Bio Hydro System s. c. Paulina Sztajnert Michał Sztajnert

Czapliniecka 50, 97-400 Bełchatów

(2)

  100,00

  100,00

1

ZUH inż. Z. Dylewski

Górna 20A, 87-600 Lipno

(1)

  95,61

  95,61

1

 

PHU ECO-PLAST Tomasz Białas

Zachodnia 34 63-300 Pleszew

(3)

  84,68

  84,68

W toku postępowania nie odrzucono żadnej oferty.

 

Zamawiający nie wykluczył z postępowania żadnego wykonawcy.

 

Jednocześnie informujemy, że umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta, z zastrzeżeniem art. 183 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, w terminie  nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, o którym mowa powyżej, jeżeli zachodzą okoliczności wymienione w art. 94 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

 

Równocześnie zawiadamiamy, iż wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Prawo Zamówień Publicznych przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem art. 180 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Odwołanie wnosi się w terminach i formie, określonych w art. 182 oraz art. 180 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Rafał Kąciak