Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu dokumentu jakim jest zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Malanów.

Pełna treść obwieszczenia do pobrania poniżej.