Uprzejmie zapraszam do wzięcia udziału w obradach XXXIV  Sesji Rady Gminy Malanów, która odbędzie się w dniu 2 grudnia 2013r. o godzinie 16:00  w Sali konferencyjnej w Urzędzie Gminy w Malanowie.

 

            Proponowany porządek obrad:

 

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad XXXIV sesji Rady Gminy.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Informacja o pracy Wójta w okresie międzysesyjnym.
 5. Przyjęcie interpelacji.
 6. Sprawozdanie z działalności Zespołu Interdyscyplinarnego działającego na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Gminie  Malanów w roku 2013.
 7.  Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych – Szkoły Podstawowe z terenu Gminy Malanów w roku szkolnym 2012/2013.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na 2014 rok.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2014 rok.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do wymiaru podatku rolnego na 2014 rok.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie opłaty od posiadania psów na 2014 rok.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok.
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania gminnej jednostki organizacyjnej pod nazwą „PKS Malanów”
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Malanów do realizacji projektu pn.” Partnerstwo lokalne na rzecz rozwoju gospodarczego gmin powiatu tureckiego”, złożonego do dofinansowania w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 w ramach Programu: „Rozwój Miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego”
 15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do opracowania i wdrożenia Planu gospodarki niskoemisyjnej.
 16. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje.
 17. Wnioski, informacje, zapytania.
 18. Zamknięcie obrad XXXIV sesji Rady Gminy.

                                                                             Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                /-/ Ireneusz Augustyniak