Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Malanów

Kolorowy pasek

Usługa szkoleniowa w ramach PO KL

Usługa szkoleniowa w ramach PO KL
Numer ogłoszenia w BZP: 191325 - 2013;

 Data zamieszczenia w BZP: 19.09.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi

 

Zamieszczanie ogłoszenia:obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Malanowie , ul. Turecka 16, 62-709 Malanów, woj. wielkopolskie, tel. 063 2892027, faks 063 2892027.

·                  Adres strony internetowej zamawiającego:http://www.bip.malanow.pl

·                  Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:http://www.bip.malanow.pl

2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:Administracja samorządowa.

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:Usługa szkoleniowa w ramach PO KL.

II.1.2) Rodzaj zamówienia:usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:Przeprowadzenie 6 szkoleń zawodowych wraz z terapią psychospołeczną i wsparciem psychologicznym..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):80.57.00.00-0.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:Zakończenie: 13.12.2013.

 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM Wysokość wymaganego wadium: 4 000.00 zł (słownie: cztery tysiące 00/100)

III.2) ZALICZKI : nie przewiduje się

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia lub nie spełnia. Wymagane posiadanie: wpisu do rejestru instytucji szkoleniowych, wpis podmiotu do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia oraz decyzja wydana przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej zatwierdzajaca program szkoleniowy do ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3. Dzienny Opiekun.

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Wymagane jest wykazanie przez Wykonawcę wykonanie, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat licząc od dnia złożenia oferty, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu (ilość i rodzaj szkolenia), dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Należy wykazać w wskazanym okresie czasu zrealizowanie minimum 3-ech kompletnych projektów szkoleniowych (składających się minimum z 5 rodzajów różnych szkoleń zawodowych) o wartości minimum 100 000 zł i czasie trwania nie krótszym niż 1 miesiąc. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania wiedzy i doświadczenia. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia lub nie spełnia.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Wymagane jest wykazanie posiadania środków finansowych lub zdolności kredytowej w wielkości co najmniej 50 000 zł O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT: najniższa cena.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.bip.malanow.pl

IV.3.2) Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Turecka 16 62-709 Malanów.

IV.3.3) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:30.09.2013 godzina 09:00, miejsce: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Turecka 16 62-709 Malanów.

IV.3.4) Termin związania ofertą:okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.3.5) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:Wystarczy chcieć - aktywizacja społeczno-zawodowa na terenie gmin Powiatu Tureckiego - projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego..

IV.3.6) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Turecka 16

62-709 Malanów

Pismo: GOPS POKL.221.6.2013.AM/3                                             Malanów dnia: 2013-10-07

P O W I A D O M I E N I E

o wyborze najkorzystniejszej oferty

Szanowni Państwo,

W związku z zakończeniem postępowania i dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty w procedurze prowadzonej na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907) w trybie przetarg nieograniczony na:

Usługa szkoleniowa w ramach PO KL

informujemy, iż najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:

Niepubliczne Centrum Kształcenia Ustawicznego Ośrodek Szkoleniowy i Języków Obcych TUREX-BIS, 3 Maja 29, 62-700 Turek

na:

Usługa szkoleniowa w ramach PO KL za cenę 126 498.00 zł

Uzasadnienie wyboru: Najniższa cena.

 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

Nr

Nazwa i adres wykonawcy

 

Razem punkty

1

Niepubliczne Centrum Kształcenia Ustawicznego Ośrodek Szkoleniowy i Języków Obcych

 TUREX-BIS, ul. 3 Maja 29, 62-700 Turek

  100,00

2

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Poznaniu

Skalmierzycka 2a, 62-800 Kalisz

  92,92

W toku postępowania odrzucone zostały następujące oferty: Zamawiający nie odrzucił żadnej oferty.

Zamawiający wykluczył z postępowania: Zamawiający nie wykluczył z postępowania żadnej oferty.

 

Jednocześnie informujemy, że umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta, z zastrzeżeniem art. 183 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, w terminie  nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, o którym mowa powyżej, jeżeli zachodzą okoliczności wymienione w art. 94 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

 

Równocześnie zawiadamiamy, iż wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Prawo Zamówień Publicznych przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem art. 180 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Odwołanie wnosi się w terminach i formie, określonych w art. 182 oraz art. 180 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Załączniki

Ogłoszenie na tablicę ogłoszeń (275.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Oświadczenie o spełnieniu warunków (112.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wykaz dostaw lub usług (122.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Oświadczenie o kwalifikacjach (110.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia (127.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Dokumenty dotyczące grupy kapitałowej (116kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Formularz ofertowy (121.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Projekt umowy (84.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zawiadomienie o wyborze oferty (56kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Kąciak Rafał
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Kąciak Rafał
Data wprowadzenia:2013-09-19 14:24:58
Opublikował:Kąciak Rafał
Data publikacji:2013-09-19 14:31:01
Ostatnia zmiana:2013-10-07 08:34:39
Ilość wyświetleń:1409

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij