Uprzejmie zapraszam do wzięcia udziału w obradach XXXII  Sesji Rady Gminy Malanów, która odbędzie się w dniu 25 września 2013r. o godzinie 16:00  w Świetlicy Wiejskiej w Malanowie ul. Szkolna 1

 

            Proponowany porządek obrad:

 

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad XXXII sesji Rady Gminy.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Informacja o pracy Wójta w okresie międzysesyjnym.
 5. Przyjęcie interpelacji.
 6. Debata nt. Bezpieczeństwa w Gminie Malanów.
 7. Informacja z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2013 roku.
 8. Informacja nt. pracy Gminnego Zespołu Obsługi Oświaty w Malanowie.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie  określenia warunków odpłatności za pomoc w formie posiłków przyznawanych w odniesieniu do realizacji programu wieloletniego „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.
 10. Rozpatrzenie  projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia realizowane przez Gminne Przedszkole w Malanowie.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Malanów na lata 2013-2028.
 13. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje.
 14. Wnioski, informacje, zapytania.
 15. Zamknięcie obrad XXXII sesji Rady Gminy.

                                                        

                                                                             Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                /-/ Ireneusz Augustyniak