URZĄD GMINY W MALANOWIE
poszukuje
kandydata na stanowisko
ds. planowania przestrzennego
(umowa na czas zastępstwa)


Wymagania:
- wykształcenie min. średnie, mile widziane wykształcenie wyższe,
- niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie, odpowiadające treści art. 6 ust 3 pkt 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych
(Dz.U. z 2008, nr 223, poz. 1458),
- posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie  z pełni praw publicznych.
- znajomość obowiązujących przepisów o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
- znajomość ustawy Kodeks postępowania administracyjnego oraz ustawy
o samorządzie gminnym,
- bardzo dobra znajomość obsługi komputera.

Szczegółowych informacji udziela p. Janusz Frątczak, tel. 632883083 wew. 25

Dokumenty należy składać lub przesyłać w terminie do 21.09.2010 r. - godzina 10:00 (decyduje data wpływu) pod adres:
Urząd Gminy w Malanowie ul. Turecka 16, 62-709 Malanów
– Sekretariat Urzędu Gminy, pokój nr 12