O B W I E S Z C Z E N I E WÓJTA  GMINY MALANÓW z dnia  24 września 2010 r. o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz o wyznaczonej siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Gminie Malanów w wyborach  do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.