O B W I E S Z C Z E N I E

WÓJTA  GMINY MALANÓW
z dnia 13 października 2010 r.
o numerach i  granicach obwodów głosowania oraz wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych w wyborach  do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.