Na podstawie Uchwały Nr XLI/262/2010 Rady Gminy Malanów z dnia 28 lipca 2010 r. oraz uchwały Nr XLIII/273/210 Rady Gminy Malanów z dnia 28 września 2010r. zapraszamy organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do zgłaszania uwag do:
1. Projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Malanów z organizacjami pozarządowymi na rok 20111r
2. projektu uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przyznawania, pozbawiania oraz rodzaju i wysokości stypendiów, nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe.
3. Projektu uchwała w sprawie  określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Gminy Malanów.

Uwagi proszę przesyłać na adres Urząd Gminy w Malanowie, ul. Turecka 16, 62-709 Malanów do dnia 29 października 2010 r. na załączonym formularzu.