Uprzejmie zapraszam do wzięcia udziału w obradach XXXI  Sesji Rady Gminy Malanów, która odbędzie się w dniu 25 lipca 2013r. o godzinie 16:00  na placu gminnym w miejscowości Miłaczewek.

 

            Proponowany porządek obrad:

 

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad XXXI sesji Rady Gminy.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Informacja o pracy Wójta w okresie międzysesyjnym.
 5. Przyjęcie interpelacji.
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego                     planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Malanów  dla miejscowości Feliksów i Malanów.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego                     planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Malanów dla miejscowości Malanów i Grąbków.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w drodze darowizny do zasobów mienia komunalnego Gminy Malanów.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Malanów.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia cennika korzystania z Sali Sportowej  w Malanowie ul. Parkowa 29.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Malanów na lata 2013-2028.
 13. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje.
 14. Wnioski, informacje, zapytania.
 15. Zamknięcie obrad XXXI sesji Rady Gminy.

 

                                         Przewodniczący Rady Gminy

                                            /-/ Ireneusz Augustyniak