Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Malanów
Numer ogłoszenia w BZP: 112749 - 2013

Data zamieszczenia w BZP: 14.06.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:zamówienia publicznego.

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Malanów , ul. Turecka 16, 62-709 Malanów, woj. wielkopolskie, tel. 063 2883083 w. 25.

Adres strony internetowej zamawiającego:http://www.bip.malanow.pl

2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:Administracja samorządowa.

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Malanów.

II.1.2) Rodzaj zamówienia:usługi.

II.1.3) przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:Odbiór, transport i zagospodarowanie (odzysk lub unieszkodliwienie) odpadów komunalnych ze wszystkich nieruchomości położonych na terenie Gminy Malanów, na których zamieszkują mieszkańcy oraz Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK). Odpady będą odbierane z około 1600 gospodarstw domowych i 2 budynków wielorodzinnych..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):90.53.30.00-2, 90.51.40.00-3, 90.51.31.00-7, 90.51.12.00-4.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:Zakończenie: 30.06.2014.

 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium:13 000.00 zł (słownie: trzynaście tysięcy 00/100)

III.2) ZALICZKI: Nie przewiduje się.

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

o                   O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Zamawiający wymaga: aktualnego wpisu do rejestru działalności regulowanej prowadzonego przez Wójta Gminy Malanów w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, o którym mowa w art. 9b ust. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.); aktualnego zezwolenia starosty na transport odpadów komunalnych, w tym odpadów niebezpiecznych odpadów komunalnych, o którym mowa w ustawie o odpadach; wpisu do rejestru zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny prowadzonego przez Marszałka województwa lub przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska, do czasu utworzenia ww. rejestru przez Marszałka województwa. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia lub nie spełnia.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

o                   O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej. Wymaga się posiadanie środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości nie mniejszej niż 50 000 zł. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia lub nie spełnia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

  • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
  • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

  • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

 

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT: najniższa cena.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.bip.malanow.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: siedzibie Zamawiającego.

IV.3.2) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:28.06.2013 godzina 11:00, miejsce: w siedzibie Zamawiającego pokój nr Punkt obsługi interesanta.

IV.3.3) Termin związania ofertą:okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.3.4) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

Gmina Malanów

Turecka 16

62-709 Malanów

Pismo: RIR.271.5.2013.RK/4                                                             Malanów dnia: 2013-06-28

P O W I A D O M I E N I E o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Szanowni Państwo,

W związku z zakończeniem postępowania i dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty w procedurze prowadzonej na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) w trybie przetarg nieograniczony na:

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Malanów

informujemy, iż najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:

Zakład Oczyszczania GMI-TUR Wiesław Baranowski

Paderewskiego 17, 62-700 Turek

na: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Malanów

za cenę 282 000.00 zł

Uzasadnienie wyboru: Najniższa cena.

 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

Nazwa zadania

Nazwa i adres wykonawcy

Nazwa kryterium - liczba pkt

Oferowana cena brutto

1 - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Malanów

Zakład Oczyszczania GMI-TUR Wiesław Baranowski

Paderewskiego 17

62-700 Turek

1 - Cena (koszt) - 100.00

  282 000,00

1 - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Malanów

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych S. A. w Kaliszu

Bażancia 1A

62-800 Kalisz

1 - Cena (koszt) - 80.10

  352 058,40

1 - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Malanów

EKO-GAB s.c.

Kowale Pańskie Kolonia 11a

62-704 Kawęczyn

1 - Cena (koszt) - 59.89

  470 880,00

W toku postępowania Zamawiający nie odrzucił żadnej oferty.

Zamawiający w toku postępowania nie wykluczył żadnej oferty.

 

Jednocześnie informujemy, że umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta, z zastrzeżeniem art. 183 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, w terminie  nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, o którym mowa powyżej, jeżeli zachodzą okoliczności wymienione w art. 94 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

 

Równocześnie zawiadamiamy, iż wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Prawo Zamówień Publicznych przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem art. 180 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Odwołanie wnosi się w terminach i formie, określonych w art. 182 oraz art. 180 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.