Uprzejmie zapraszam do wzięcia udziału w obradach XXX Sesji Rady Gminy Malanów, która odbędzie się w dniu 26 czerwca 2013r. o godzinie 10:00 w Świetlicy Wiejskiej w Dziadowicach-Folwark.

Proponowany porządek obrad:

1.     Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

2.     Przedstawienie porządku obrad XXX sesji Rady Gminy.

3.     Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

4.     Informacja o pracy Wójta w okresie międzysesyjnym.

5.     Przyjęcie interpelacji.

6.     Przedstawienie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania Budżetu Gminy za 2012 rok:

a) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu o przedłożonym przez Wójta Gminy Sprawozdaniu z wykonania Budżetu Gminy za 2012 rok.

b) przedstawienie opinii Komisji stałych o wykonaniu Budżetu Gminy za 2012 rok.

c) dyskusja,

d) odczytanie opinii Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Malanów o przebiegu wykonania budżetu za 2012 rok i wniosku w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Malanów z tytułu wykonania budżetu gminy za 2012 rok.

e) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy.

f) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Malanów za 2012 rok.

7.     Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Malanów absolutorium z tytułu wykonywania budżetu za 2012 rok.

  1. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok.
  2. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje.
  3. Wnioski, informacje, zapytania.
  4. Zamknięcie obrad XXX sesji Rady Gminy.

 

                                                                                    Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                       /-/ Ireneusz Augustyniak